L’Hospitalet presenta un pressupost de 259,3 milions d’euros per al 2021

Els comptes municipals mobilitzen tots els recursos possibles, amb l’objectiu de contribuir a sortir com més aviat millor de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19

El regidor de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Francesc Josep Belver, ha presentat el pressupost municipal per a l’any 2021, que és de 259,340.000 euros, quantitat que representa un decrement del 0,79% (-2.060.000 euros) respecte a l’exercici anterior, com a conseqüència d’una important reducció dels ingressos propis arran de la Covid-19. Per a Francesc Belver “la prioritat d’aquest pressupost és la reactivació social i econòmica de L’Hospitalet a través del Pacte de ciutat, un propòsit que està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el Pla de recuperació de la Unió Europea”.

El projecte de pressupost per al 2021 —que es porta a aprovació del Ple municipal el dimecres 23 de desembre— respon a la greu crisi social i econòmica creada per la Covid-19. Els comptes contemplen l’adaptació futura a tres mesures del Govern de l’Estat que el Govern local valora com a molt positives: la suspensió de les regles contingudes a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’augment de les bestretes previst a l’avantprojecte de pressupostos de l’Estat i les aportacions dels fons europeus.

No obstant això, els comptes per al 2021 han de fer front a importants incerteses —participació dels ens locals en els tributs de l’Estat i aprovació dels pressupostos de la Generalitat i aportacions al cofinançament dels serveis municipals— i condicionants, com ara que l’Ajuntament continua obligat a presentar un pressupost equilibrat, sense dèficit, segons normativa pressupostària.

Aquest pressupost inicial es veurà incrementat previsiblement amb recursos procedents del romanent de tresoreria, transferències d’altres administracions —fons extraordinari de l’Estat, fons europeus…— i la possibilitat d’incrementar el deute. “D’aquí a quinze mesos, quan fem la liquidació del pressupost que estem presentant, aquest serà ben diferent, ja que incorporarà els fons procedents d’altres administracions”, ha explicat el regidor.

Francesc Belver ha dit que L’Hospitalet té unes finances municipals solvents i sanejades, amb un deute que per primera vegada està per sota del 30% sobre els ingressos corrents —és del 29%, un període de pagament a proveïdors inferior als 30 dies i estalvi i capacitat de finançament.

 

Decrement dels ingressos propis  

Pel que fa als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis, amb el 57,5%, si bé es preveu una reducció dels ingressos d’un 1,57% procedents de l’afectació a les taxes i preus públics de les mesures de distanciament, limitació de la mobilitat i de l’aforament de diferents equipaments  municipals i la reducció de l’activitat de determinats sectors econòmics per les mesures de lluita contar la Convid-19. També amb criteris de prudència, s’ha estimat a la baixa l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU-plusvàlua) afectat per diverses sentències judicials.

Així, les ordenances i preus públics per al 2021 mantenen el tipus tributari existent dels impostos municipals —impost sobre béns immobles (IBI), impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre activitats econòmiques (IAE) i impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)— a l’espera de l’aplicació del Pacte de ciutat.

També contemplen mesures tributàries per pal·liar els efectes negatius que estan patint els sectors de la restauració, el comerç, la industria i les activitats professionals, com a conseqüència de la Covid-19 com ara la suspensió del cobrament de la taxa de vetlladors fins al pròxim 30 de juny de 2021, i la reducció d’un 15% de la taxa per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals. Es destinen 5,4 milions d’euros a ajuts i bonificacions per la tarifació social, ambiental i econòmica.

D’altra banda, s’incrementa un 20% la taxa de retirada de vehicles de la via pública, i d’un 13 % i un 10% en les taxes per estacionament públic en les zones blaves i verdes, respectivament, amb l’objectiu de millorar la disciplina viària i aconseguir una major cobertura del cost real del servei.

L’Ajuntament de L’Hospitalet es manté entre els de menor pressió fiscal d’Espanya de més de 200.000 habitants, amb 537,7 euros per habitant. Pel que fa a l’esforç fiscal de l’IBI, el municipi està per sota de la mitjana de Catalunya (2,15%).

Aportacions d’altres administracions. Es preveu un manteniment de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat respecte al 2020. La previsió és que l’Estat aporti el 34% dels ingressos i que la Generalitat faci una aportació del 5,1%. La Diputació de Barcelona manté el suport econòmic amb 0,8% i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i altres aportaran el 2,4%.

Despesa orientada cap al Pacte de ciutat 

Si l’any 2020 el pressupost municipal va adaptar-se a la lluita directa contra la Covid-19 amb 80 mesures específiques d’actuació directa i prioritària, el pressupost de 2021 enceta el camí marcat pel Pacte de ciutat i el Pla de reactivació econòmica i social que té l’horitzó al 2023.

El pressupost per al 2021 inicia el desplegament de les propostes d’actuació del Pacte de ciutat —que comptarà amb un reforç pressupostari propi—, que s’han agrupat en quatre entorns estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de L’Hospitalet “barreres 0 al 2030”:

 1. Entorn urbà: Adaptar l’espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat. Afavorir les noves formes de mobilitat sostenible, l’ús de la bicicleta, els vehicles elèctrics o compartits. Allunyar els cotxes de les zones escolars i guanyar espais per als vianants. Habitatge social.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 89 milions d’euros.
 2. Entorn social: Reconstrucció de les infraestructures comunitàries —educació, cultura i esports—, posant les persones al centre de les polítiques. Reduir la bretxa digital, garantir l’accés als serveis i els drets de la gent gran i de les persones amb discapacitats i oferir més oportunitats per als joves.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 77 milions d’euros.
 3. Entorn econòmic: Impulsar l’ocupabilitat en sectors estratègics. Reforçar l’estat de benestar. Explorar l’intercanvi, la complementarietat i l’economia circular.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 13,6 milions d’euros.
 4. Entorn institucional: Reorganitzar l’estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient al nou paradigma de treball.
  Partides vinculades al pressupost per al 2021: 38 milions d’euros.

7 milions d’euros per a inversions

El 2021 es destinaran 7 milions d’euros a l’apartat d’inversions, a l’espera dels romanents de tresoreria i dels fons europeus. Alguns exemples són: seguretat i mobilitat urbana (719.000 euros), adequació de carrers per a la millora de la mobilitat sostenible (1,08 milions d’euros), millora de l’enllumenat públic (264.500 euros), adquisició de material tècnic i adaptació a les noves tecnologies de les instal·lacions esportives municipals (1 milió d’euros) i manteniment dels edificis municipals (560.000 euros).