El Port de Tarragona licita l’actuació arqueològica al jaciment de la vila romana de Cal·lípolis

Es preveu l’inici de la intervenció a principis del darrer trimestre de 2022 amb un termini d’execució de cinc mesos

Aquest mes d’agost el Port de Tarragona ha licitat la primera fase del projecte de neteja i re-excavació del jaciment arqueològic de Cal·lípolis. L’obra té un termini d’execució de 5
mesos i un pressupost de licitació de 161.425,23€ (IVA exclòs).

L’actuació està definida conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i, segueix les indicacions dels informes del Pla Especial d’Ordenació de la Zona
d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona.

El Projecte de neteja i re-excavació del jaciment arqueològic de Cal·lípolis fa referència a la primera de les dues fases dels treballs proposats pel Departament de Cultura en el seu
informe respecte al “Projecte constructiu de la restauració i ordenació de la zona dels Prats
d’Albinyana”.

Els objectius d’aquest projecte d’intervenció al jaciment arqueològic de la vil·la romana de
Cal·lípolis és el de dur a terme la primera de dues actuacions, denominada fase 1. Aquests
primers treballs abasten la neteja i re-excavació, fins a assolir els nivells de circulació, paviments i estrats descoberts en les excavacions de finals dels 90 i inicis dels
2000.

La primera fase al detall

En aquesta primera fase es duran a terme tres tasques:

• Neteja, desbrossada i re-excavació, amb control arqueològic, de tots els terrenys
excavats al llarg dels anys fora de l’àmbit del projecte Xarxa Natura 2000.
• Neteja manual de les rases i sectors positius.
• Comprovar, una vegada netes, la documentació gràfica existent de les estructures
excavades Possiblement caldrà completar alçats de murs que es podran fer amb
mitjans fotogràfics de qualitat.
• Cobriment de les rases i sectors positius. Aquest rebliment s’haurà de fer amb una
primera capa de malla anti-herbes disposada sobre aquelles parts on es conserven
estructures i/o nivells d’interès arqueològic i una segona capa d’ús 15 cm de de
graves o arena de riu rentada (materials que no compactin) i acabar amb terres del
lloc .

Cal·lípolis, la història d’un projecte de futur

Fa vint segles, una família romana va escollir aquest lloc per construir la seva residència, i
va anomenar l’assentament “ciutat bonica”, que és la traducció més aproximada de “Cal·lípolis”, probablement veient aquest lloc com una ubicació amb futur i per desenvolupar-hi una activitat econòmica i domèstica sostenibles.

Aquest jaciment arqueològic avui en dia es troba en terrenys propietat del Port de Tarragona dins del terme municipal de Vila-seca. L’excavació arqueològica corresponent al Projecte d’excavació arqueològica a la vil·la romana de Cal·lípolis (anys 1996-2005), va comptar amb l’aprovació de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de l’Autoritat Portuària de Tarragona com a entitat finançadora, i amb l’aval del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

El primer projecte va néixer arran de l’elaboració del Pla d’Utilització dels Espais Portuaris
per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona, la planificació del qual va comportar, per part
d’aquesta entitat, la compra dels terrenys situats entre la població de La Pineda i la indústria química de Tarragona. La totalitat de la vil·la romana s’inclou en els terrenys de la propietat portuària i, per aquest motiu, l’Autoritat Portuària va impulsar des de bon començament els treballs de delimitació i coneixement d’aquest jaciment.

Les restes més antigues daten entre els segles II i I aC. En destaquen les termes o banys
privats, decorats originalment amb marbres i mosaics, com el gran mosaic de temàtica
marina, conegut “mosaic dels peixos”, que avui en dia es troba al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.