Desestimen un projecte per instal·lar un parc solar fotovoltaic a l’Alt Empordà

La ponència d'energies renovables de Territori conclou que hi ha incompatibilitat urbanística

La ponència d’energies renovables del Departament de Territori desestima la viabilitat d’un projecte d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 2,5 hectàrees a Vilafant (Alt Empordà) promogut per l’empresa Industrias Samar’t. L’organisme conclou que hi ha determinats elements que es consideren “insalvables” per la “incompatibilitat urbanística”. De fet, tot i que l’espai on es projecta no es troba en cap espai protegit, el Pla general del municipi classifica l’àmbit del projecte com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola.

L’avantprojecte presentat pels promotors preveia un parc, a tocar el riu Manol, format per 73 mòduls de 20,5 metres d’allargada i 6,10 amplada amb 60 plaques fotovoltaiques cadascun i una potencia instal·lada d’1,7 MWp.

També contemplava que les línies elèctriques interiors anessin soterrades i que la línia d’evacuació d’energia tingués un traçat aeri. A més, preveia un edifici de control prefabricat de petites dimensions a tocar del centre de transformació i un tancament perimetral amb reixat metàl·lic.

L’informe de la ponència detalla punt per punt l’anàlisi de la viabilitat del projecte i remarca que els terrenys afectats no es troben en cap espai protegit ni inclosos en la xarxa Natura 2000. Malgrat això, detalla que es troba a tocar del riu Manol que, en aquest tram, “és una àrea d’interès faunístic per la presència de la llúdriga”.

També la considera una àrea d’interès connector però remarca que les instal·lacions projectades no afecten hàbitats d’interès comunitari i que el projecte no està sotmès a una avaluació d’impacte ambiental perquè no ocupa una superfícies superior a les 10 hectàrees.

A més i d’acord amb la consulta feta a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, remarca que no s’aprecia una afectació significativa del patrimoni i la biodiversitat, si bé l’ens considera que provocarà “necessàriament un increment del grau de fragmentació i una alternació de la connectivitat ecològica del territori, que ja és molt baixa”. Amb tot, conclou que la ubicació és viable ambientalment, tot i que hauria de separar-se del riu per protegir el seu bosc de ribera i la funció connectora.

En relació a la viabilitat agrària, considera que els terrenys proposats són els de pitjor qualitat agrològica de l’entorn de la indústria promotora i que cal tenir en compte que l’energia obtinguda es preveu destinar a proveir la pròpia empresa. Per tant, el projecte tindria viabilitat agrícola.

De fet, el Departament d’Agricultura va emetre informe favorable i el de Cultura també va concloure que no existien elements que desconsellessin la seva ubicació en aquest punt.

Informe desfavorable de l’Ajuntament

El punt de discussió, però, arriba amb la viabilitat urbanística i de paisatge. Aquí, l’organisme detalla que el planejament del municipi classifica l’àmbit com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola on, “d’acord amb l’informe de l’Ajuntament, no s’admet l’avantprojecte de parc solar fotovoltaic”. Malgrat això, en el seu informe el consistori va fer algunes consideracions paisatgístiques com ara el soterrament de la línia d’evacuació elèctrica.

Per aquest motiu, l’ens acorda, un cop revisada la documentació i els informes de les administracions consultades, informar que hi ha elements “insalvables, atesa la incompatibilitat urbanística”.

Oposició al territori

A la comarca de l’Alt Empordà, hi ha altres projectes en tramitació com un parc eòlic a la Jonquera. Les entitats ecologistes ja han demanat a la Generalitat que redefineixi el model d’implantació de les energies renovables per frenar “l’allau” de projectes. De fet, l’oposició ha entrat en campanya i més d’una vintena d’entitats han demanat als partits polítics que incloguin la derogació del decret de renovables als seus programes electorals.