El Pla per a la reactivació de la política cultural i creativa de Granollers post-Covid

El Pla de Reactivació dona uns fonaments per a l’acció municipal que han de traslladar-se i impregnar els plans sectorials i d’equipaments de Granollers

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El Pla per a la reactivació de la política cultural i creativa de Granollers post Covid-19 neix de la necessitat de donar resposta al context d’incertesa i crisi marcada per la irrupció de la Covid-19 a inicis de 2020. Tot i que ha implicat un procés de reflexió estratègica, la seva vocació no és erigir-se com un pla estratègic de cultura a l’ús, sinó que busca assentar unes bases consensuades a través d’un innovador procés participat proposant una estratègia juntament amb un seguit d’actuacions amb l’horitzó 2030.

Un innovador procés de treball participat, transversal i ampli

Durant tot el procés, iniciat el setembre de 2021 i finalitzat el maig de 2022, s’ha treballat a partir de metodologies innovadores, en un ampli procés participat, que ha permès obtenir resultats en diferents sessions de treball amb agents culturals, representants d’entitats locals, personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Granollers. El procés s’ha estructurat a partir de dos grups de treball: un Grup Motor, que ha estat el grup tractor del procés, amb representants polítics i tècnics dels serveis municipals de Cultura, Promoció Econòmica, Educació i Esports, Medi Ambient i Espais Verds, Planificació i Projectes Estratègics, així com representants d’equipaments municipals; i un Grup Ampli, conformat per 30 agents del teixit cultural i creatiu, social i econòmic local, així com ciutadania a títol individual.

Les sessions de treball amb aquests grups van contribuir a definir un conjunt de necessitats, potencialitats i reptes del sistema cultural i creatiu local, amb 5 àmbits d’incidència principal: drets culturals; innovació i impacte; ecosistema cultural i creatiu; model organitzatiu; espais i equipaments. I es van establir els següents elements prioritaris de diagnosi que caracteritzen el sector cultural a Granollers: resiliència i mirada àmplia; necessitat d’enfortir l’ecosistema; estructura rica però complexa; importància de sistematitzar un model d’indicadors i recollida de dades; millora de la comunicació i difusió cultural; tensió entre tradició i innovació.

Definició d’un marc estratègic amb els drets culturals i la cultura “co” com a eixos principals

Partint de l’anàlisi participada realitzada i del diagnòstic obtingut es va establir que, per a la reactivació de la política cultural i creativa de Granollers, s’havia de posar el focus estratègic en avançar cap a una política basada en els drets culturals, fomentant una Cultura “co”, que permeti transitar cap a una ciutadania creativa. Es conclou que ampliar, diversificar i qualificar la demanda és la millor garantia de sostenibilitat futura del propi ecosistema, treballant pràctiques sustentades en el concepte de cultura “co”: col·laborativa; co-creativa; comunitària; consolidada; corresponsable; connectada; cohesionada.

Aquests eixos guien el conjunt de programes i accions que es proposa activar en l’horitzó 2030, per tal de donar resposta als reptes detectats, tot alineant-los amb el focus estratègic definit, amb 4 línies estratègiques:

L1 – Cap a una ciutadania creativa per a la innovació social

L2 – Impuls per a la consolidació sectorial

L3 – Transversalitat cultural i creativa

L4 – Reestructuració organitzativa i de l’oferta municipal

A partir d’aquest focus estratègic, es defineixen un conjunt d’iniciatives, definides en 5 programes, que tenen un caràcter complementari i sistèmic. Plantejades des de diverses escales, algunes són noves iniciatives, d’altres parteixen de línies de treball que l’Ajuntament de Granollers ja està desenvolupant i d’altres simplement animen a una reorientació o diversificació en el seu plantejament actual. Els programes són aquests:

  1. Xoc creatiu

  2. Una comunitat en xarxa

  3. Un ecosistema consistent i equilibrat

  4. Ciutat laboratori

  5. Nova governança

Per cada programa, es defineixen un conjunt d’accions i inclouen la següent informació: activació; serveis municipals tractors; línies estratègiques; reptes de ciutat; inspiració.

Recomanacions en la implementació del Pla

El Pla de Reactivació dona uns fonaments per a l’acció municipal que han de traslladar-se i impregnar els plans sectorials i d’equipaments de Granollers. Alhora, s’ha de treballar per a incloure alguns dels projectes dins de l’estratègia de ciutat i en els plans d’acció municipal futurs. Per tal de fer efectiu aquest model de gestió per projectes, s’hauria d’establir un sistema de seguiment en la seva implementació, que superi les àrees funcionals i departamentals.

Es proposa establir, no només sistemes de seguiment i d’avaluació, sinó mecanismes relacionals, de coordinació i de comunicació interna, entre agents tractors, personal tècnic i directiu dels equipaments culturals municipals i meses específiques de coordinació interdepartamental.