Es prorroga fins el 15 de juny la restricció de viatges no imprescindibles a països de la UE

El Govern central ha prorrogat els criteris per aplicar una restricció temporal de viatges no imprescindibles a tercers països de la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre i salut pública fins el proper 15 de juny.

Així ho recull una ordre que s’ha publicat aquest divendres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que aposta per estendre l’aplicació de la mesura que van adoptar el passat 17 de març els membres del Consell Europeu i que s’ha anat prorrogant després d’avaluar la situació.

D’aquesta manera, els únics ciutadans de tercers països de la Unió Europa que podran viatjar són els residents que es dirigeixin a la seva residència, els titulars d’un visat de llarga durada expedit per un país membre al qual es dirigeixin i els treballadors transfronterers.

A més, estan autoritzats a desplaçar-se els professionals sanitaris o de cures que tornin de treballar, el personal dedicat al transport de mercaderies, el personal militar, diplomàtic o consular i les persones que acreditin causes de força major o motius familiars imperatius.

D’altra banda, l’ordre també estableix que es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per entrar i sortir d’Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.

D’aquesta manera, la mesura entra en vigor a les 00.00 hores del 16 de maig i tindrà vigència fins les 24.00 hores del 15 de juny sense perjudici, si escau, de les possibles pròrrogues que es puguin acordar.