Barcelona limitarà els grups de turistes al centre

A Ciutat Vella, l’acord marca recomanacions i pautes d’actuació específiques com la limitació a 15 persones per grup

L’Ajuntament de Barcelona ha subscrit amb les dues associacions de guies habilitades i acreditades per la Generalitat de Catalunya, AGUICAT i APIT una “Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona”. L’acord defineix els principis d’actuació en l’exercici de la seva activitat, per tal de respectar al màxim l’equilibri en la convivència a la ciutat i minimitzar eventuals molèsties a la vida quotidiana a l’espai públic, així com remarcar la professionalitat i qualitat dels i les guies que segueixin aquest codi de bones pràctiques.

Aquest acord de ciutat l’han donat a conèixer el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, també hi eren presents la presidenta d’AGUICAT (Associació de Guies Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un Turisme Responsable i de Qualitat.), Macarena Bergada i la presidenta d’ APIT (Associació Professional de Guies de Turisme de Catalunya), Inés Calzado.

Aquesta declaració revisa un primer acord que es va signar el 2017 amb l’associació AGUICAT i ara s’hi suma també l’associació APIT i aprofundeix en temes claus. El codi té com a finalitat fomentar i potenciar l’establiment d’unes bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de la ciutat de Barcelona, i així, contribuir a l’harmonització dels usos turístics intensius en l’espai públic amb la vida veïnal, tot posant en valor la competitivitat i professionalitat de les guies de turisme oficials davant d’altres formes de prestar el servei de guiatge que no assegurin uns estàndards mínims de qualitat.

L’acord neix amb la voluntat de sumar adhesions d’altres agents del sector com els operadors que organitzen visites guiades, les agències de viatges, empreses de transportistes, companyies navilieres de creuers o escoles, entre altres.

La declaració aborda també recomanacions i pautes específiques d’actuació en aquells micro espais amb més densitat turística, més concretament els barris més saturats de Ciutat Vella (Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta), establint, entre d’altres, aforaments màxims de grups en determinats espais i sentits únics de circulació dels itineraris de grups turístics al districte.

Planteja 18 bones pràctiques a tota la ciutat per garantir els següents objectius:

 • Millorar la qualitat en l’experiència del visitant i la imatge interna i externa de la
 • Valorar i difondre la feina realitzada pel col·lectiu de guies de turisme habilitats i acreditats per la Generalitat de Catalunya com a professionals de qualitat difusors de la imatge, la cultura i el territori de
 • Afavorir la convivència amb la població resident i l’activitat econòmica local, minimitzant els impactes negatius que es puguin produir per l’afluència de grups a la via pública
 • Tenir cura dels recursos turístics i l’espai públic de la

Al conjunt de la ciutat, entre les principals actuacions per a una bona convivència de l’activitat turística amb la vida de la ciutat, s’apunta la confecció de grups turístics d’una mida inferior a 30 persones i l’adaptació de la seva grandària als espais que es visiten. També marca la utilització de sistemes de radioguia i/o whispers, i el compromís de no utilitzar megàfons per tal de reduir el soroll i la contaminació acústica. Si les activitats de guiatge es fan al transport públics col•lectiu haurà de ser sempre amb l’ús de de radioguia i/o whispers i amb l’acord dels operadors del transport.

S’apunten criteris per garantir desplaçaments segurs i accessibles dels grups, com la tria adequada dels punts d’inici, d’aturades i de finalització dels tours, la previsió d’itineraris de circulació dels grups i àrees de descans. Es considera desenvolupar un pla de mobilitat que doni suficients punts d’encotxament i desencotxament propers als punts d’interès, per això es crearà una comissió entre l’Ajuntament i les entitats signants de la Declaració per donar resposta a les necessitats de manera que s’eviti la congestió i s’ofereixi un servei de qualitat.

Les bones pràctiques contemplen també el compromís de no captar turistes a la via pública i el foment de les visites programades i la compra anticipada d’entrades com a sistema millorar la seguretat pública i les condicions d’accessibilitat al carrer.

A més, proposa evitar conductes irrespectuoses amb el patrimoni arquitectònic i fixa la voluntat dels professionals de mantenir coneixements i actualitzats sobre els recursos turístics i l’espai públic, a més de les ordenances, la Llei de Turisme, la preservació de la privacitat i evitació de l’exposició de menors (evitant fer fotografies o interferir en espais on hi hagi menors o grups escolars fent ús de la via pública), i els valors de respecte, educació, convivència i cordialitat, entre altres.

Associacions i Ajuntament es comprometen durant un any a revisar l’acord per tal d’incorporar aquelles millores que es considerin oportunes per garantir un bon encaix dels grups amb finalitat turística amb la vida veïnal.

Mesures específiques pel districte de Ciutat Vella

A més de les mesures que marca l’acord i són aplicables al conjunt de la ciutat, a Ciutat Vella, als barris Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, i la Barceloneta, que tenen major densitat turística, es prendran un conjunt de mesures específiques en micro espais que presenten una major dificultat d’encaix de l’activitat del guiatge . Destaca la limitació de 15 persones com el nombre màxim que pot integrar un grup amb guiatge turístic.

Serà obligatori l’ús de radioguies per a grups, per tal de reduir l’impacte acústic i agilitar la mobilitat tant dels grups com de la resta de persones que transiten l’espai públic.

En els següents trams d’un total de 24 carrers i places s’estableix un sentit únic de circulació:

 • Plaça de Sant Felip Neri: accés pel C/ de Montjuic del Bisbe i sortida pel C/ Sant Felip Neri
 • C/ de Salomó ben Adret
 • C/ de Sant Honorat
 • C/ del Bisbe
 • C/ de Paradís
 • C/ de Marlet: Llobregat
 • C/ del Call: Besòs
 • Plaça Isidre Nonell: entrada per 8 de març → sortida per Isidre Nonell
 • Accés a la zona d’encotxament i desencotxament del Passeig de Colom: pujada C/ Regomir i baixada C/dels Lledó
 • Plaça Santa Maria: C/ de Argenteria → Plaça de Santa Maria → Fossar de les Moreres → Passeig del Born
 • C/ de la Ciutat
 • C/ de la Dagueria
 • Baixada de Viladecols
 • C/ Hostal d’en Sol
 • C/ de la Fusteria
 • C/ Arc de Sant Ramon Call
 • Placeta de Manuel Ribé
 • C/ de Sant Honorat
 • C/ dels Capellans
 • Plaça d’Isidre

En els següents espais o monuments es defineixen aforaments màxims desitjables per poder fer explicacions in situ, les quals hauran de ser breus en dies de molta afluència de grups:

 • Plaça de Sant Jaume i la Plaça Reial limitació a 8 grups
 • Plaça del Rei – 5 grups
 • Fossar de les Moreres (situant-se a les vores)- 3 grups
 • Passeig del Born- 3 grups
 • Façana de Santa Maria del Mar- 3 grups
 • Plaça del Pi- 3 grups
 • Plaça Sant Felip Neri- 2 grups
 • Salomó ben Adret / Placeta Manuel Ribé i entorns- 2 grups
 • Plaça Isidre Nonell- 2 grups
 • Capella de Marcús (C/ de Carder amb C/ de Montcada)- 2 grups
 • Façana del Palau de la Música (Plaça de Lluís Millet- 1 grup
 • Plaça de l’Àngel- 1 grup
 • Plaça de la Barceloneta- 1 grup

Es recullen altres recomanacions com ara buscar ubicacions més espaioses per fer explicacions i evitar que tot el grup s’aturi davant monuments o espais molt concorreguts, així com intentar evitar coincidències de grups.

Per tal de facilitar la circulació d’altres persones, cal deixar lliure un mínim del 50% de l’amplada del carrer, en els trams amb sentit de circulació marcat, els grups circularan per la dreta i dues persones o d’una persona darrera l’altra en fila.

Es defineixen 4 úniques ubicacions al centre de la ciutat per a l’aturada de grups turístics o de retrobament de les persones que integren els grups que visiten Ciutat Vella: Avinguda de la Catedral (entre els carrers Tapineria i Via Laietana), Plaça de Catalunya, Plaça Universitat, Plaça d’Urquinaona i Plaça Comercial.

Als mercats de la Boqueria i de Santa Caterina (i també al mercat de Sant Antoni del districte de l’Eixample) es prohibeix l’accés de grups organitzats de visitants de 15 o més persones tots els divendres i els dissabtes entre l’1 d’abril i el 30 d’octubre durant tot l’horari d’obertura al públic.