Els centres de dia podran fer activitats amb grups de sis persones

Persona gran. Imatge pròpia

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, noves mesures en els centres sociosanitaris que presten el servei de dia, mantenint mesures de prevenció i seguretat per minimitzar el risc de contagi del SARS-CoV-2.

La millora de la situació sanitària i epidemiològica, i l’assoliment d’un percentatge de cobertura de vacunació elevat en el col·lectiu de la gent gran permet la represa de l’activitat a aquestes instal·lacions. Així doncs, les noves mesures aprovades avui –que entraran en vigor en la seva publicació al BOPA– deixen sense efecte l’avís del 10 de juny del 2020 referent a l’organització dels centres de dia sociosanitaris. Una modificació que facilita la represa de l’activitat als centres de dia.

Entrant al detall, a l’avís aprovat aquest dimecres s’estableix que l’accés a l’interior dels centres de dia sociosanitaris només es pot efectuar si les persones usuàries estan vacunades contra la COVID-19 amb almenys una dosi i que hagi transcorregut un mínim de quatre setmanes des de la primera administració. També s’hi pot accedir si s’ha passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos.

Correspon als responsables del servei verificar el compliment d’aquestes condicions i dur a terme un registre de les persones usuàries que accedeixen al servei. Els mateixos responsables d’aquests espais han de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció bàsiques: distància social, ús de la mascareta, higiene de mans, neteja i desinfecció dels espais, ventilació adequada i evitar materials d’ús comú.

A l’interior dels centres, les activitats i els àpats s’han de desenvolupar en grups petits d’un màxim de sis persones i respectant les mesures bàsiques de prevenció. Es prioritzarà que els grups siguin tan estables com sigui possible. Tanmateix, s’afavorirà que les activitats tinguin lloc a l’aire lliure. Les direccions dels centres poden flexibilitzar l’ús de les mascaretes entre les persones usuàries del centre dia, sempre que compleixin els requisits d’immunitat.

En cas que el servei de dia es dugui a terme en un centre residencial sociosanitari, les persones usuàries del servei de dia han de romandre als espais del centre de dia i no poden accedir als espais del centre residencial per evitar el contacte amb els residents. Per a les activitats destinades a la fisioteràpia o rehabilitació, que necessiten un material específic, s’ha de preveure un espai per a les persones usuàries del servei de dia, o establir horaris que evitin la convivència de la població resident amb els usuaris del centre de dia, garantint que hi hagi temps suficient per a la desinfecció i ventilació de l’espai. Cal evitar que els professionals siguin compartits entre el servei de dia i al servei de residència assistida. En situacions excepcionals en que calgui compartir professionals, caldrà extremar les mesures preventives.

Pel que fa al personal del centre, els professionals que desenvolupen la seva activitat en centres de dia sociosanitaris cal que estiguin vacunats contra la COVID-19 amb almenys una dosi i que hagi transcorregut un mínim de quatre setmanes des de la primera administració del vaccí. En cas que no estigui vacunat, el responsable del centre ha de vetllar perquè el personal que hi treballa es faci cribratges (tests ràpids d’antígens) quan s’incorpori a cada torn del lloc de treball. Els professional també hauran de portar mascareta independentment d’estar vacunats.