Andorra amplia la regulació per prevenir la contaminació acústica de les obres de construcció

S'incorporen eines i procediments preventius per minimitzar-la

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, pel que fa a les obres de construcció. L’objectiu del canvi reglamentari rau en la necessitat d’ampliar el control i la regulació de les obres que tenen un impacte acústic. D’aquesta manera, s’incorporen eines i procediments preventius per minimitzar la contaminació.

Tal com ha destacat la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, la normativa vigent fins a la data no establia una regulació específica per a les obres de construcció, fet que dificultava la possible resolució de conflictes. A més, el major increment de prevenció i control pren més sentit en l’actualitat on els darrers anys han augment les grans obres en nuclis urbans.

L’actualització de la normativa s’ha treballat de manera coordinada amb el sector. Entrant el detall la modificació es fixa en dos annexos del reglament: per una banda s’actualitza la metodologia a l’hora de mesurar i per l’altra es regula el soroll que prové de les obres de construcció pública o privada.

D’aquesta manera, totes aquelles obres que comportin treballs d’excavació en roca o perforacions, ús de maquinària pesant i existència de receptors sensibles al soroll a una distància inferior a 100 metres del perímetre de l’obra, veuran incrementades les mesures de prevenció del soroll. El canvi més important és que els projectes d’aquests tipus d’obres hauran de d’incloure un estudi preliminar d’impacte acústic per obtenir la llicència urbanística. Aquest estudi ha de permetre identificar els impactes acústics en fase de projecte, moment en que és possible planificar i pressupostar les mesures preventives i correctores, per poder donar compliment als nivells acústics normatius. L’estudi preliminar es complementa un cop comença l’obra amb el projecte acústic que incorpora la planificació i maquinària de contractista encarregat d’executar l’obra.

Així, aquest tipus d’obres amb més impacte sonor hauran de tenir un servei de vigilància i control acústic obligatori a l’obra. També hauran d’aplicar mesures preventives i correctores de manera obligatòria com que els motors de combustió i maquinària caldrà que vagin equipats amb silenciadors i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions; els motors de les màquines hauran d’estar aturats quan no s’utilitzin, caldrà posar apantallaments acústics perimetrals fixos de 3 metres d’alçària i caldrà tancar perimetral la maquinària fixa i allunyar-la de les zones més properes als receptors, entre d’altres.

Finalment, el reglament també fixa que caldrà designar una persona mediadora amb els receptors veïns, responsable d’informar de les fases constructives i el soroll que generaran, amb l’objectiu de mediar amb els receptors sensibles afectats per l’entorn de l’obra en cas que sigui necessari.