Manresa és presentada com a cas d’èxit per impulsar l’estratègia integral de desenvolupament urbà i rural sostenible a Europa

El dictamen elaborat pel Comitè Econòmic i Social Europeu ha destacat les aportacions del regidor de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, sobre el paper que poden jugar les ciutats mitjanes en la dinamització de l’entorn rural i el sector econòmic agrari de la comarca i l’aposta de Manresa per la preservació de l’Anella Verda

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El passat 18 de juny, el regidor de Ciutat Verda Pol Huguet va ser convidat a representar la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns, i a presentar el cas de Manresa, a l’audiència pública virtual organitzada conjuntament pel Co mitè Econòmic i Social Europeu i el Parlament Rural Europeu amb l’objectiu d’explorar noves maneres d’aconseguir un desenvolupament més sostenible i pròsper mitjançant la cooperació entre les zones rurals i urbanes.

Aquest esdeveniment va reunir un ampli ventall d’experts, parts interessades i representants de la Comissió Europea sobre àrees rurals/urbanes/periurbanes i sobre temes d’equilibri i equitat territorials, per tal de compartir idees sobre com desenvolupar conjuntament un enfocament holístic i amb visió de futur per a un desenvolupament urbà i rural sostenible a la UE.

Durant la presentació, el regidor de Ciutat Verda va fer èmfasi en el paper que poden jugar les ciutats mitjanes en la dinamització de l’entorn rural i el sector econòmic agrari de la comarca, com a productores i consumidores de productes de proximitat, i com a usuàries de les àrees periurbanes i rurals properes per gaudir d’espais naturals de qualitat. I va posar com a exemple l’aposta de la nostra ciutat per la preservació de l’Anella Verda, un espai natural que combina usos agraris i de lleure, sense deixar de banda la protecció de la biodiversitat.

Les contribucions dels ponents han servit de base a l’elaboració d’un dictamen d’iniciativa del CESE sobre aquest tema, aprovat en sessió plenària el 21 d’octubre de 2021, amb una trentena de recomanacions i propostes d’acció.

Entre elles hi figura, en cinquè lloc, i arran de la intervenció del regidor Huguet, la de potenciar el rol de les ciutats mitjanes com a mediadores entre les àrees metropolitanes urbanes i les rurals, destinar-hi més recursos i serveis per aquesta finalitat, i aprendre de les experiències d’èxit  de ciutats com Manresa, Tolosa, Torí i Aalborg per harmonitzar el desenvolupament urbà i rural i fer-lo més sostenible:

“Les ciutats mitjanes juguen un paper clau connectant les àrees metropolitanes urbanes amb les rurals, per la qual cosa mereixen una atenció especial tant a la planificació territorial com a l’assignació de recursos i serveis. Moltes ciutats europees (en particular Tolosa a França, Manresa a Espanya, Torí a Itàlia i Aalborg a Dinamarca) ja han implementat enfocaments molt satisfactoris. Les xarxes de ciutats com ICLEI, Eurotowns i Eurocities són agents clau per intercanviar experiències i promoure millors pràctiques”.