Nova campanya de control de bicicletes i patinets elèctrics a Torredembarra

Del 10 al 16 de gener, la Policia Local de Torredembarra realitzarà una campanya de control de ciclistes i de vehicles de mobilitat personal (VMP), coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

En relació als ciclistes, es tindrà en compte les distraccions, la possible circulació de risc  i l’estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes.

En relació als vehicles de mobilitat personal (VMP), es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:
· Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells
similars que ho facin a pas de persones .

· Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del
vehicle.

· Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb
un VMP.

· Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.

· Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi
de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l’obligatorietat de l’ús del casc.