La Guàrdia Civil de Tarragona destrueix 2463 armes destinades a ferralla

Entre les armes destruides figura l'imitació d'un canó d'artilleria de 125 mil·límetres

La intervenció d’armes de la Guàrdia Civil de Tarragona ha procedit a la destrucció per la fusió de 2.463 armes de foc que es van depositar per a ferralla en aquesta intervenció d’armes per diferents conceptes, entre els quals es trobava: morts del titular, caducitat de la llicència d’armes, lliurament voluntari dels propietaris, subhastes que han quedat desertes i en menor nombre les incautades per la comissió d’actes delictius o per altre tipus d’infraccions administratives.

Del total de les armes, 1.908 corresponen a armes de foc llargs, 349 a pistoles i revòlvers, 110 d’aire comprimit i 96 armes blanques, totes elles van ser reduïdes a ferralla a través d’una fàbrica de laminats de la província de Barcelona.

Dins de la partida d’armes destruïdes, es van trobar diverses armes blanques i d’aire comprimit, que havien estat intervingudes per part de la Guàrdia Civil o altres mitjans judicials de Tarragona en diverses actuacions, així com un canó d’imitació artilleria de 125 mil·límetres dipositat voluntàriament per a la seva destrucció.

La reducció a xoc de les armes està regulada en el vigent Reglament d’Armes de l’any 1993 i posteriors normes complementàries. L’import obtingut, un cop descomptats, les despeses de manipulació són ingressats en el Tesoro Públic. El procés de destrucció va ser portat a terme i controlat des de l’inici fins a la final del procés per personal de l’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, que té la competència exclusiva en aquest tema.