Les inscripcions per al transport escolar a Calafell començaran el 29 de juny

Es podran fer telemàticament o de forma presencial

Imatge d'un autobús davant l'estació de Calafell. AJUNTAMENT DE CALAFELL

Les inscripcions per al transport escolar de Calafell per al curs 2020-2021 es faran entre el 29 de juny i el 19 de juliol vinents. El tràmit podrà fer-se tant telemàticament, a la seu electrònica de l’Ajuntament, com de forma presencial, a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), amb cita prèvia.

El termini d’inscripció es va ajornar setmanes enrere, davant la situació d’emergència sanitària i la dificultat de fer tràmits en línia per a les persones que no disposen de signatura digital o connexió a la xarxa. Tot i que encara falten dues setmanes per a l’inici de les inscripcions, informem del nou calendari davant la inquietud de les famílies i les moltes consultes que rebem.

La documentació que cal aportar és la següent:

–DNI/NIE d’ambdós progenitors o tutor/a legal del menor.

–Sentència de divorci, conveni regulador o altres convenis o acords legalment establerts, si és el cas.

–Llibre de família (obligatori nous usuaris).

–Document d’identitat de l’alumne, si el té. En aquest cas no caldrà aportar Llibre de família.

–Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat (obligatori nous usuaris).

–Autorització per a  l’entrega i recollida de l’alumne/a degudament emplenada i signada.

–Document d’identitat de la persona autoritzada per a l’entrega i recollida de l’alumne/a.

–Declaració de responsabilitat signada (obligatori nous usuaris).

–Autorització de la representació.

–Document d’identitat de la persona representant.

Criteris per a l’assignació de les places

a) Usuaris que l’any anterior, curs 2019-2020, tenien plaça al transport escolar i aquells nous usuaris que tinguin un germà amb plaça de l’any anterior. En cas que la demanda superi l’oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.

b) Usuaris que siguin considerats com a vulnerables segons criteri del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell. En cas que després d’haver assignat plaça a tots els sol·licitants del punt anterior, existeixin places sobrants, es farà l’assignació entre els sol·licitants vulnerables. En cas que la demanda superi l’oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.

c) Usuaris que no compleixen cap de les anteriors. En cas que després d’haver assignat plaça a tots els sol·licitants dels dos punts anteriors, existeixin places sobrants, es farà l’assignació entre els sol·licitants que no compleixin amb cap dels punts anteriors. En cas que la demanda superi l’oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.