Contractades 22 persones al Vendrell a través del programa Treball i Formació 2022

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet una rebuda de benvinguda a les 22 persones contractades per a tasques d'informació, de neteja viària i de manteniment, amb un contracte d'un any

Avui l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet una rebuda de benvinguda a les 22 persones contractades a través del programa Treball i Formació 2022 per a tasques d’informació, de neteja viària i de manteniment, amb un contracte d’un any.

El Programa Treball i Formació està subvencionat i financiat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeo i del Ministerio de Trabajo y Economía Social i efectuat d’acord amb els condicions de la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Es tracta d’una política de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació d’atur, i especialmente aquelles que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball contribuint així a la seva inserció laboral.

L’objectiu d’aquest programa és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

Inici projecte: 26/05/2022                         Finalització projecte: 25/05/2023

Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. En aquesta convocatòria participaran 3 línies:

Línia MG52: Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Perfil professional: 8 informadors/aux. administratius les accions que es desenvoluparan en aquest projecte milloraran de manera directa i indirecta el benestar de tota la ciutadania i en concret es donarà lloc a vetllar pel bon funcionament de diferents serveis públics i donar suport Al funcionament telemàtic de l’activitat als diferents edificis municipals i espais públics i educatius, facilitant d’aquesta forma la millora dels usos i serveis que es realitzaran en aquests.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.

Línia PRGC: Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Perfil professional: 5 peons de neteja viària, per tal de realitzar tasques de millora i neteja viària i espais públics. Pel que fa a l’experiència professional d’aquests treballadors l’objectiu és donar una qualificació a persones d’aquesta línia.

Línia PANP: Poden participar les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestación per desocupació.

Per aquesta línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Perfil professional: 9 peons de manteniment per tal de realitzar tasques de millora d’espais públics. Pel que fa a l’experiència professional d’aquests treballadors l’objectiu és donar una qualificació a persones aturades de llarga durada.

Actuacions a desenvolupar:

1.   Accions d’experiència laboral:

  • Objectiu: facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès
  • Característiques del contracte: haurà de tenir una durada de 12 mesos i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació.

2.   Accions d’acompanyament.

A diferència dels darrers anys, en aquesta convocatòria s’afegeixen altres funcions d’acompanyament a les persones participants durant l’execució del Programa.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.

Es continuen amb les tutories individuals i s’afegeixen altres accions per poder dissenyar un itinerari d’orientació i formatiu i oferir eines de manteniment del lloc de treball de forma òptima.

Es realitzaran actuacions específiques de millora competencial i tècniques de recerca de feina per potenciar entre d’altres la inserció laboral.