Sant Pere de Ribes ofereix ajuts per a llibres i material escolar

Les sol·licituds s’han de tramitar a les OAC

Els ajuts municipals per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs vinent, 2019-20, es podran sol·licitar a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes del 9 al 30 de setembre. Finalitzat el període ordinari se n’obrirà un d’extraordinari a partir de l’1 d’octubre per als i les alumnes que s’hagin incorporat als centres educatius per matrícula viva, per tots aquells que siguin de seguiment de Serveis Socials, i aquells que no s’hagin pogut acollir a la convocatòria ordinària per motius degudament justificats. La finalitat d’aquestes subvencions és contribuir al fet que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques.

Les beques escolars s’adrecen a les unitats familiars dels infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d’infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mitjà i superior).

Es podran demanar ajuts del 100% del cost dels llibres i/o material escolar en els casos que es tracti de famílies amb risc social i siguin objecte de seguiment per part dels Serveis Socials municipals (amb el seu Informe corresponent) i del 75% en funció del nivell de renda de la unitat familiar, que no podrà sobrepassar els 18.000 €/anuals o 22.000 €/anuals en cas de famílies nombroses. En aquest cas s’atorgarà un únic ajut per infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria en el centre, per participar en el projecte de socialització de llibres.

Podeu consultar les bases i els requisits a la pàgina web http://www.santperederibes.cat/municipi/educacio/beques-i-ajuts, on també es pot descarregar les sol·licituds que s’han de presentar a les OAC en horari de matí, de 8.30 a 14 h, i a partir del 15 de setembre, en horari de tarda, entre les 16 i les 19 h (dilluns i dimecres a Ribes i dimarts i dijous a les Roquetes).