La restauració ecològica de l’Estany de Banyoles, en marxa

L’objectiu de les actuacions és la intervenció directa en la creació

El Consorci de l’Estany (Banyoles) està duent a terme una sèrie d’actuacions que han de permetre la restauració ecològica i paisatgística d’unes finques situades al sud-oest de l’Estany de Banyoles, concretament entre l’església de Santa Maria de Porqueres i la làmina d’aigua de l’estany.

L’objectiu general de les actuacions és la intervenció directa en la creació i millora d’àrees amb potencial restaurador per a l’increment de la superfície hàbitats d’interès comunitari que són claus a l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles com poden ser els aiguamolls calcaris amb mansega o els prats de dall. De forma indirecta es pretén afectar positivament a altres espècies protegides tant de la flora com de la fauna, augmentant-ne l’hàbitat potencial on poder-s’hi desenvolupar.

Aquest seria el cas de la falguera dels pantans (Thelypteris palustris) o el Carex elata, així com de la libèl.lula Oxygastra curtisii, els microcargols Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior, la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o, fins i tot, la llúdriga (Lutra lutra).

Concretament es realitzarà una excavació del terreny, amb un màxim de 40 centímetres de fondària, per tal de formar una superfície amb una inundació variable d’entre 10 i 30 centímetres d’aigua permanent, apte per al desenvolupament dels hàbitats esmentats. Les terres extretes es gestionaran a la mateixa obra o en camps que gestiona el Consorci de l’Estany i serviran per a millorar i incrementar un altre hàbitat d’interès comunitari com són els prats de dall.