S’inicien les obres per millorar la xarxa ciclista de Barcelona

Aquest dilluns comencen les tres primeres actuacions del nou paquet d’intervencions d’infraestructura ciclista que s’han previst fins al 2023

El Govern municipal està impulsant un paquet de noves actuacions d’infraestructura ciclista per donar resposta a l’augment de l’ús dels carrils bici i a l’increment de la demanda. L’objectiu és millorar l’actual xarxa de carrils bici, amb intervencions per baixar carrils bici de vorera a calçada, afavorir la permeabilitat de la xarxa i millorar l’amplada dels carrils.

El nou paquet inclou un total de 28 noves actuacions que es duran a terme entre el 2021 i el 2023, i que se sumaran a aquelles que ja estan previstes dins dels diferents projectes d’urbanització que s’estan executant a la ciutat. Amb totes les intervencions programades s’actuarà sobre un total de 44,3 quilòmetres de xarxa ciclista: es crearan 32,6 nous quilòmetres de carril bici i es milloraran 11,7 quilòmetres de la xarxa actual, arribant als 272,6 quilòmetres d’infraestructura ciclista a Barcelona.

Aquest dilluns comencen les tres primeres actuacions d’aquest nou paquet d’intervencions, amb l’inici dels treballs per baixar de la vorera a la calçada trams importants dels carrils bici de l’avinguda Diagonal i de la Gran Via de les Corts Catalanes; i una intervenció per baixar a calçada i donar continuïtat al carril bici ja existent de la Ronda Guinardó.

Avinguda Diagonal (Pius XII – Parc Cervantes):

Dilluns es dona el tret de sortida a aquesta actuació a partir de la qual es completarà i es millorarà el carril bici de l’avinguda Diagonal, des de la plaça Pius XII fins al carril bici d’Esplugues. En alguns trams es baixarà l’actual carril bici de vorera a calçada i en d’altres es crearà nova infraestructura ciclista segregada i bidireccional.

Entre la facultat d’Empresarials i el c/John Maynard Keynes el carril bici s’implantarà al vial lateral costat muntanya de l’avinguda Diagonal, eliminant els cordons de serveis (estacionament)  d’ambdós costats i creant un carril bici de doble sentit. En aquest tram també es realitzaran treballs d’ampliació de vorera. Entre el c/John Maynard Keynes i el c/Pere Duran Farell el carril bici s’implantarà en el tram de vorera adossada a la façana del Palau Reial, executant una nova pavimentació. I, finalment, entre el c/Pere Duran Farell i la plaça Pius XII el carril bici s’implantarà al vial lateral costat muntanya de l’avinguda Diagonal, eliminant els cordons de serveis (estacionament). L’espai del carril de serveis de la banda muntanya s’habilitarà per aparcament de bicicletes.

Es preveu que les obres finalitzin el 2 de març i que s’aturin entre el 27 i el 31 de desembre, durant el període de Nadal. Els treballs consistiran en realitzar obra civil (ampliació vorera), tasques de fresat i aglomerat, incloure senyalització horitzontal i vertical, pintar el nou carril bici i esborrar l’existent, implantar mobiliari urbà i instal•lar nova semaforització i nous aparcaments de bicis.

Es treballarà per trams i s’aniran succeint diverses afectacions a la mobilitat. A partir d’aquest dilluns es produirà el tall viari definitiu del lateral muntanya de l’avinguda des del c/John Maynard Keynes fins a Empresarials. L’actual carril de circulació quedarà amb accés restringit per a serveis i usuaris del pàrquing de la facultat d’Econòmiques. Mentre durin els treballs, i de manera provisional, es restringirà el pas de vehicles al c/Alfambra, a l’alçada del lateral muntanya de l’avinguda Diagonal, restant el tram de carrer en atzucac, entre l’avinguda Diagonal i el c/Trias i Giró.

A partir del 31 de gener també es tallarà definitivament el trànsit del lateral muntanya de l’avinguda Diagonal, entre la plaça Pius XII i el c/Pere Duran Farell, quedant permès només el pas de vehicles de serveis. A banda, a partir d’aquesta data també es faran treballs a l’alçada de la plaça Pius XII que comportaran l’ocupació provisional d’un carril de circulació en aquest punt.

Gran Via de les Corts Catalanes (Pau Claris – Marina)

Dilluns també s’inicia una altra gran intervenció que consisteix en baixar l’actual carril bici de la vorera de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre el c/Pau Claris i el c/Marina, i crear dos nous carrils segregats a les calçades laterals. Els nous carrils s’implantaran al lateral mar i al lateral muntanya de la Gran Via, tocant als dos bulevards laterals de l’avinguda i deixant un carril de circulació a la dreta dels carrils bici. El carril de circulació del lateral muntanya es  mantindrà pel pas de vehicles de serveis i de veïns. El carril de circulació del lateral mar   mantindrà els actuals girs obligatoris a la dreta per dissuadir el trànsit de pas.

Els treballs tindran lloc entre el 29 de novembre i l’11 de març. Durant el període comprès entre el 17 de desembre i el 10 de gener les obres restaran aturades.

Les tasques consistiran en implantar una nova configuració dels carrers dels voltants, realitzar treballs d’obra civil a les mitjanes mar i muntanya de la Gran Via, fer tasques de fresat, implantar un nou aglomerat, incloure senyalització horitzontal i vertical, pintar els nous carrils bici i esborrar els actuals, implantar mobiliari urbà i instal·lar nova semaforització.

L’actuació comportarà diverses afectacions a la mobilitat que inclouran el tall total dels laterals de la Gran Via amb accés restringit per a veïns i serveis, entre el c/Roger de Flor i el c/Marina, entre el 10 i el 28 de gener. Els vehicles s’hauran de desviar pel tronc central de la Gran Via o bé pel c/Diputació o el c/Casp per dur a terme el desplaçament cap als carrers transversals, ja que el gir des del tronc central restarà prohibit. A causa d’aquest tall, s’afectaran algunes línies i parades de bus, així com també les línies d’autobús interurbanes que van a l’estació del Nord.

De manera similar al tram anterior, del 14 de febrer al 4 de març les obres comportaran el tall total dels laterals de la Gran Via, entre el c/Pau Claris i el c/Bailèn, amb accés restringit per veïns i serveis. Igual que en l’àmbit anterior, els vehicles s’hauran de desviar pel tronc central de la Gran Via o pel c/Diputació o el c/Casp. A causa d’aquest tall, el transport públic també veurà afectades algunes línies i parades de bus.

Els treballs implicaran prohibicions d’aparcament en determinats espais. La senyalització horitzontal es durà a terme coincidint amb els talls dels laterals, primer del 10 al 28 de gener i després del 14 de febrer al 4 de març. Les afectacions a les cruïlles pels treballs de senyalització s’implantaran en jornades nocturnes, habilitant sempre com a mínim un carril de circulació en els carrers transversals que creuen la Gran Via.

Ronda Guinardó (Vinyals-Cartagena)

Finalment, aquesta setmana també comencen els treballs per construir dos nous carrils bici segregats i unidireccionals a la Ronda Guinardó, entre el c/Vinyals i el c/Cartagena.  La intervenció donarà continuïtat a l’actual carril bici de la Ronda Guinardó, i es baixarà a calçada i es desdoblarà el tram de carril bici bidireccional existent a la vorera. Els dos nous carrils bicicleta estaran tocant a la vorera i la seva implantació implicarà modificar l’actual secció dels carrils de circulació: en la majoria del tram es reduirà un cordó de serveis (estacionament) a cada banda i en alguns casos es perdrà un carril de circulació, mantenint-ne sempre dos d’operatius per sentit.

Els treballs tindran lloc entre el 29 de novembre i fins el 8 d’abril i consistiran en obra civil, adequació de parterres i ampliació de calçada en certs trams, instal·lació semafòrica, senyalització horitzontal i vertical, pintat de carril bici i esborrat de l’actual, aglomerat i fresat.

Durant tot aquest període hi haurà afectacions a la mobilitat que s’aniran desplaçant. Mentre durin els treballs es mantindrà sempre un carril de circulació operatiu per sentit. Del 30 de novembre al 17 de desembre, l’afectació principal estarà situada a la cruïlla del c/Cartagena amb la Ronda del Guinardó, amb una reducció d’un carril de circulació. Per altra banda, del 12 de gener al 22 de febrer, es faran tasques d’ampliació de calçada entre el c/Villar i el c/Vinyals que comportarà l’ocupació d’un carril de circulació per sentit. Finalment, entre el 22 de febrer i el 23 de març tindrà lloc la implantació dels nous carrils bici, que suposarà l’ocupació del cordó de serveis (estacionament) i d’un carril de circulació per sentit. Això comportarà l’anul·lació temporal d’algunes parades d’autobús.

Increment de la xarxa ciclable

L’augment de la infraestructura específica de carrils bici avança en paral·lel amb l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per consolidar la capital catalana com una ciutat 30 i fer que els conductors respectin aquesta limitació de velocitat. A dia d’avui tots els carrers de la xarxa secundària de la ciutat ja tenen com a límit els 30km/h i properament s’iniciarà la instal·lació de nous radars a l’interior de la ciutat per garantir-ne el compliment. Gràcies a aquest impuls, a banda dels carrils bici la ciutat ja compta amb una extensa xarxa de vies ciclables amb carrers a velocitat 30, 20 o a 10 km/h, entre els quals s’hi inclouen les superilles i les plataformes úniques. D’aquesta manera, sumant tots els recorreguts, carrers i carrils bici aptes per desplaçar-se en bicicleta, Barcelona ja disposa de prop de 1.150 quilòmetres d’itineraris ciclistes a disposició dels ciutadans.