Els Bombers de Barcelona opten per la prevenció

La Divisió de Prevenció i Anàlisi s'encarrega d'investigar la seqüència de fets quan es produeix un incendi.

L’Ajuntament de Barcelona ha situat la prevenció i la resposta a les emergències com a eixos prioritaris per garantir una ciutat segura. Actualment no és suficient donar resposta als incidents un cop ja s’han produït. El repte  consisteix en anticipar-se i  realitzar les tasques de prevenció necessàries per minimitzar aquests incidents, i en cas que s’acabin produint treballar per tal que les seves conseqüències siguin les menors possibles.

Per aquest motiu a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es presenta una Mesura de Govern per fomentar la cultura de la prevenció d’incendis i de l’autoprotecció per reduir el nombre d’actuacions, i especialment de les víctimes, amb la col·laboració de tots els agents implicats en les emergències i urgències per donar compliment a la normativa vigent i a les línies d’actuació del pla de prevenció d’incendis de Barcelona.

Els objectius principals de la Mesura de Govern “La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat” són els següents:

Vetllar per la prevenció normativa i la seva aplicació.

  • Impulsar els consells de seguretat i d’autoprotecció per protegir la ciutadania.
  • Cercar la implicació col·lectiva en els reptes de la prevenció d’incendis en les formes d’afrontar-los, buscant la participació de la societat, de les persones usuàries i dels i les professionals en la definició, disseny i implementació de noves idees.
  • Generar coneixement de la prevenció d’incendis per a la transferibilitat i replicabilitat de les polítiques públiques de Barcelona a altres ciutats del món.
  • Adaptar la prevenció d’incendis a la transformació de la ciutat, i especialment a la incorporació de les noves formes de mobilitat, les fons d’energies renovables i les grans infraestructures metropolitanes.

Sota el paraigües de vuit eixos estratègics es desenvoluparan tota una sèrie de mesures per assolir els objectius de la mesura de govern:

  1. Colideratge de l’Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat Catalunya, del sector de la Prevenció d’incendis.
  1. Promoció de l’Agència de la Prevenció i Divulgació del Risc d’Incendi en les Edificacions i Infraestructures amb l’objectiu de fomentar la recerca i el desenvolupament de la prevenció d’incendis a partir de la coordinació dels recursos i coneixements de tots els actors del sector (administracions, col·legis professionals, empreses, universitats, etc.).

Les funcions d’aquest ens no aniran en detriment de les competències pròpies que tenen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Ambdues administracions mantindrien la producció d’informes tècnics, d’inspeccions i la divulgació del risc i de l’autoprotecció, però deixarien en mans de l’ens conjunt la recerca i el desenvolupament, que actualment rep molt poca dedicació per part de les administracions públiques.

  1. Impuls de l’Espai de la Prevenció del carrer Lleida com a centre referent del coneixement i transferència de la Prevenció i divulgació d’incendis.
  1. Promoció de la recerca i desenvolupament (R+D) de la Prevenció d’incendis.

Accions com la promoció de la recerca i desenvolupament (R+D) de la prevenció d’incendis a través de la col·laboració i transferència del coneixement amb referents d’expertesa (universitat, col·legis professionals, empreses,…); de l’establiment de convenis de col•laboració per a la recerca i desenvolupament de projectes estratègics; i de la participació en fòrums i taules establerts en l’àmbit del sector de la Prevenció d’incendis. També serà molt important la realització d’assaigs i proves de materials, equipaments i sistemes de protecció contra incendis.

  1. Foment del desenvolupament normatiu i prestacional de la Prevenció d’incendis.

Es potenciarà la integració i participació dels Bombers de Barcelona en fòrums i grups de treball de desenvolupament de normativa per tal d’adaptar-se a la una societat cada cop més canviant i en aquells casos on la normativa sigui poc específica, poc detallada o confusa es redactaran i publicaran instruccions tècniques que interpretin i/o complementin els requeriments normatius vigents.

Una altra de les mesures d’aquets eix és el desenvolupament del marc per a la justificació prestacional de les condicions de seguretat en edificacions i infraestructures, és a dir la justificació d’unes prestacions mínimes de seguretat de l’edifici mitjançant altres eines, habitualment simulacions informàtiques. Aquesta justificació no és gaire habitual a l’hora de promoure el disseny dels edificis (a diferència de les grans infraestructures, on és recurs habitual). No obstant això, es preveu que en un futur immediat guanyi pes amb relació a l’enfocament normatiu especialment per la influència dels països anglosaxons (on és comú), la complexitat de redactar reglaments prou detallats i alhora d’aplicació general i la millora de les capacitats informàtiques, entre d’altres.

4. Promoció de la divulgació de la Prevenció d’incendis.

  • Divulgació de la Prevenció tècnica (normativa i prestacional) a través del desenvolupament i publicació de guies tècniques i documents d’interpretació normativa, la promoció de jornades tècniques i la promoció de formació tècnica amb el suport de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Divulgació de la prevenció del risc d’incendis i l’autoprotecció que cal aplicar per evitar-ne l’afectació sobre les persones, els béns i el medi ambient.
  • Impuls de l’espai museístic de l’Espai de Prevenció, ampliant el contingut actual amb elements relatius a la prevenció i divulgació del risc d’incendi.
  1. Promoció de les inspeccions de l’ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis regula les funcions i competències del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) en matèria d’inspecció. L’objectiu és fomentar les inspeccions de compliment normatiu a les activitats permanents i esporàdiques o puntuals; les inspeccions de locals i habitatges, vinculades a situacions de vulnerabilitat i/o de risc; i les auditories a les entitats ambientals de control competents en matèria de prevenció d’incendis.
  1. Foment de la investigació de sinistres.

La investigació d’incendis és un objectiu de la nova Divisió de Prevenció i Anàlisi Postsinistral i pretén l’adquisició de coneixement relatiu a les causes dels incendis i l’anàlisi de les condicions de propagació i de les víctimes i danys ocasionats.

Els motius de la investigació de l’incendi són:

  • Proporcionar evidències i dades de qualitat per impulsar la reducció dels incendis.
  • Desenvolupar la recerca i el desenvolupament amb el sector de la Prevenció d’incendis i els grups d’interès.
  • Identificar i destacar les tendències (evolució) dels incendis.
  • Informar i donar suport a la divulgació de les mesures de prevenció i d’autoprotecció.
  • Informar i donar suport a la millora dels procediments i equipaments d’intervenció operativa.

Aquest sisè eix també té l’objectiu de crear, juntament amb Bombers de la Generalitat, una base de dades documental dels incendis, en l’àmbit de Catalunya que sigui font d’informació pels mateixos serveis de prevenció d’incendis, però que també (totalment o parcialment) sigui consultable per qualsevol persona interessada.

  1. Promoció de la Prevenció operativa

L’objectiu principal és impulsar un urbanisme compatible amb la intervenció de recursos de salvament de les persones (rescat, extinció, patologies estructurals,…). L’urbanisme de la ciutat condiciona els vehicles i recursos del SPCPEIS les capacitats d’aproximació, emplaçament i accés als habitatges, per a les tasques de salvament i extinció d’incendis.

És necessària la implicació dels tècnics de les divisions de Prevenció i d’Operacions del SPCPEIS en la transformació urbanística de la ciutat, amb les funcions de formació i assessorament tècnics a tots els actors i promotors de les transformacions urbanístiques, i supervisió dels projectes tècnics i la seva execució.

  1. Extensió de la prevenció als àmbits forestals i litoral

La prevenció ha d’arribar a tots els àmbits de Barcelona, per tant, cal estendre els mateixos conceptes a tot l’àmbit municipal de Collserola, on la interfase urbana fa necessari que vagin de la mà la prevenció urbana i forestal. Per aquest motiu s’impulsarà un estudi de punts i línies estratègiques a l’àmbit forestal per minimitzar el risc dels grans incendis forestal.

Pel que fa a l’àmbit litoral s’impulsaran mesures de prevenció i d’autoprotecció.