La Diputació de Barcelona impulsa una eina que permet als ajuntaments saber els nínxols buits que hi ha al cementiri

L'ens implementa aquest mòdul per a facilitar la gestió dels serveis funeraris en plena pandèmia

La Diputació de Barcelona ha implementat una eina telemàtica per a facilitar als ajuntaments la gestió dels serveis funeraris, ara que s’ha complicat amb la covid-19. El nou mòdul permet als ajuntaments controlar el nombre de nínxols, columbaris i tombes existents i buides en cada cementiri, i també saber les empreses que els gestionen. També incorpora una consulta que permet conèixer les unitats d’enterrament buides als diferents cementiris de la demarcació per a poder oferir possibles alternatives als seus veïns.

El nou mòdul queda incorporat dins del sistema d’informació territorial SITMUN, que compta amb 1.480 usuaris de 280 ens locals de la demarcació de Barcelona i els ajuda a gestionar el territori mitjançant el teletreball. El sistema té més de 700 capes d’informació geogràfica de diverses fonts i a diferents nivells territorials i s’emmarca en la Llei 11/2007 sobre accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en la reutilització d’aplicacions i transferència de tecnologies entre administracions.

Entre les diferents funcions que es realitzen a través d’aquesta aplicació hi ha la gestió dels carrers i la via pública, els serveis i equipaments, les llicències d’obra, les xarxes d’enllumenat públic i clavegueram, les incidències viàries, les incidències cíviques o els elements urbans. També incorpora el DUPROCIM (Document únic de Protecció Civil Municipal) de cada municipi així com les franges de prevenció d’incendis forestals, per poder complir amb les seves competències.

El sistema també permet incorporar a la plataforma, mitjançant processos de validació i càrrega, informacions necessàries per a la gestió del territori com són el planejament urbanístic municipal (POUM), les parcel·les cadastrals rústiques i urbanes, els edificis de cadastre, la xarxa d’aigua potable, els sòls de pendent superior al 20% així com el catàleg de masies. També permet la realització dels censos d’activitats industrials (GIA) i comerç urbà, així com les xarxes viària, ferroviària i hidrogràfica, els inventaris de camins locals o els mapes de transició energètica amb instal·lacions fotovoltaiques i de biomassa.