El BOE publica l’obligatorietat de les mascaretes amb distància de seguretat

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts el projecte de llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, coneguda com llei de ‘nova normalitat’, que el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 18 de març.

Entre les mesures que contempla el text, que entrarà en vigor aquest dimecres i es mantindrà fins que acabi la pandèmia, es manté l’obligació per a les persones, a partir dels sis anys, de fer servir mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, fins i tot quan es mantingui la distància de seguretat d’1,5 metres.

En qualsevol cas, la mascareta no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per una situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable que l’utilitzin.

“Tampoc no serà exigible quan es faci esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries”, assenyala el document.

En relació amb els fabricants i els titulars d’autoritzacions de comercialització dels medicaments essencials en la gestió de la crisi sanitària de la covid-19, el document recull que hauran de comunicar a la Direcció de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) l’estoc disponible, la quantitat subministrada en una setmana i la previsió d’alliberament i recepció de lots, incloent les dates i quantitats estimades.

A més, inclou que les administracions competents vetllaran per garantir que hi hagi prou disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització d’acord amb les prioritats a cada moment. Així mateix, al·ludeix a la garantia d’un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el diagnòstic primerenc, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica.