Barcelona redueix 824.310 tones de CO2 durant l’any 2020 a causa de la Covid-19

Es tracta d’un estalvi que permet assolir el 42% dels compromisos de reducció d’emissions fixats a la ciutat per l’any 2030

L’aturada i reducció de l’activitat de la ciutat durant l’any 2020 degut a la pandèmia de la Covid-19 va permetre reduir un 824.310 tones de CO2 respecte al 2019. Aquesta baixada en les emissions ha permès que la ciutat assoleixi el 42% dels compromisos de reducció fixats per a l’any 2030.

És una de les principals dades de l’informe de l’Emergència Climàtica a Barcelona 2020, que alhora adverteix en continuar avançant en mesures per fer front al canvi climàtic perquè aquesta reducció no és de caràcter estructural. Així, es constata l’enorme esforç que cal fer per reduir les emissions i arribar als objectius plantejats.

Aquesta dada ve marcada per la disminució del consum energètic (domèstic, comercial i serveis i industrial), de la mobilitat interna i el transport, del tractament de residus i de l’activitat del port i l’aeroport.

En total la ciutat ha emès 2,7 milions de tones de CO2 durant el 2020 mentre que el 2019 en va emetre 3,6, en total un estalvi de 824.310 tones de CO2. D’aquestes, 330.090 tones corresponen l’estalvi en consum energètic tant domèstic, industrial com comercial i de serveis.

L’informe mostra l’impacte d’algunes de les principals polítiques municipals en matèria de mitigació i adaptació a l’emergència climàtica. Durant l’any 2020, la consolidació de mesures energètiques a la ciutat ha permès estalviar fins a 4 milions d’euros i 39.497 tones de CO2, que representa més d’un 10% de l’estalvi en aquest àmbit.

  • Barcelona Energia, l’operadora pública metropolitana, ha contribuït a un estalvi, durant l’any 2020, de més de 600.000 euros i 13.663 tones de CO2. A més, ha ampliat els seus serveis oferint també tarifes per a empreses i Pimes.
  • Les instal·lacions de generació fotovoltaica a la ciutat han permès un estalvi econòmic de 700.000 euros i un estalvi de 726 tones de CO2, a través dels 102 edificis municipals, 17 pèrgoles i 15 mitgeres que disposen d’energia solar.
  • L’impuls de les xarxes de calor i fred a la ciutat ha afavorit un estalvi de 2,75 milions d’euros i l’emissió a l’atmosfera d’25.108 tones de CO2 en un any.

Pel que fa a la mobilitat i al transport, l’any passat es van deixar d’emetre 229.900 tones de CO2. Les mesures de transformació urbana, pacificació, foment dels desplaçaments en transport públic, en bici o a peu també han esdevingut un element clau en la reducció d’emissions i en la millora de la qualitat de l’aire.

  • L’inici del règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona ha fet que els vehicles sancionables sense distintiu de la DGT siguin tan sols d’un 1%. La ZBE ha permès, des de l’inici del desplegament al 2017, una reducció de 600.000 desplaçaments amb vehicles més contaminants a la ciutat.
  • Després de l’etapa del confinament per la Covid-19, es va fer una transformació tàctica de l’espai públic amb actuacions amb caràcter d’urgència com pacificacions, ampliacions de vorera i talls de trànsit que van permetre sumar més de 30.000 m2 d’espai per als vianants.
 • El 2020 també es va fer un impuls a l’ús de la bicicleta amb la incorporació de 21 nous Km a la xarxa de carrils bici de la ciutat i l’ampliació de 65 noves estacions del Bicing.