Barcelona aplicarà criteris nous per fixar imports proporcionats en les sancions a pisos turístics il·legals

L’Ajuntament aprovarà una instrucció amb criteris nous per fixar de manera més proporcionada els imports de les sancions relacionades amb l’activitat il·legal d’habitatge d’ús turístic. L’objectiu de la mesura, que entrarà en vigor els propers dies, és tenir en compte factors com la reincidència, el número d’allotjaments comercialitzats o la situació econòmica de l’infractor a l’hora d’aplicar uns criteris comuns en els procediments sancionadors.

Fa cinc anys, el juliol de 2016, l’Ajuntament va posar en marxa un pla de xoc per posar fre i ordre al descontrol que hi havia a la ciutat pel que fa als pisos turístics irregulars. Aleshores, les plataformes de lloguer turístic tenien publicats més de 6.000 anuncis de pisos turístics sense llicència.

L’activitat inspectora ha estat contundent: des de 2016 s’han imposat 9.077 sancions. Els imports mínims de les sancions s’han determinat d’acord amb la Llei de turisme de Catalunya, que tipifica com a infracció molt greu el fet de comercialitzar o fer publicitat d’activitats o serveis turístics sense l’habilitació corresponent. Fins el gener de 2017 l’Ajuntament ho castigava de en la majoria de casos amb imports que anaven de 30.000 a 300.000 euros, i a partir de 2017, arran d’un canvi normatiu a nivell català, la xifra va augmentar de 60.001 a 600.000 euros. I si en el procés de tramitació dels expedients es justificava lloguer ocasional o situació de vulnerabilitat, s’atenuaven les sancions de forma concreta per cada expedient.

L’actuació municipal en tot aquest temps ha permès reduir l’oferta il·legal considerablement. I amb l’experiència en la detecció de casos s’ha posat en evidència l’existència de diferents tipus d’infractors. S’ha identificat multi-infractors que operen amb xarxes organitzades de professionals individuals que dedicats a llogar habitatges a través de les plataformes. I, lluny d’aquesta manera d’operar, hi ha hagut persones individuals que llogaven el seu pis de forma ocasional i esporàdica per complementar els seus ingressos i que han d’afrontar sancions que es consideren desproporcionades i que posen en risc l’economia familiar. En aquest segon cas, molts dels infractors eren veïns i veïnes que actuaven sota la idea promoguda pels propis portals que fer d’amfitrions i oferir el seu propi habitatge per estades curtes era una activitat totalment legal i permesa. I han aturat l’activitat il·legal en el mateix moment de la incoació de la sanció.

Després d’analitzar la situació, i tenint en compte les possibles casuístiques dels infractors individuals, el Govern municipal creu necessari actualitzar els criteris que estipulen la quantitat de les multes. L’Ajuntament té potestat per definir-los a tenor de la Llei de turisme de Catalunya, que preveu que qualsevol infracció molt greu es podrà rebaixar a greu atenent a les seves circumstàncies.

L’actualització de criteris i les circumstàncies, que es recullen en la nova instrucció municipal que s’ha elaborat, s’aplicaran a les noves sancions que s’imposin partir d’ara i també es revisaran les imposades en els últims anys per modular-les.

Nous criteris

D’entrada, les infraccions vinculades a l’activitat il·legal d’un pis turístic sense llicència se seguiran considerant molt greus. El canvi principal és que podran passar a ser greus i d’un import de 6.001 € –la meitat amb descompte per pagament ràpid– si l’infractor al·lega i acredita tots els criteris següents:

  • No reincidir en la conducta infractora; és a dir, no tenir antecedents en la comissió de la infracció.

  • Cessar l’activitat il·legal de manera voluntària, desactivant de forma visible i comprovable tots els anuncis de l’allotjament de les plataformes de lloguer turístic.

  • Comercialitzar un sol allotjament turístic.

  • Que el pis on s’ha comès la infracció sigui el domicili habitual de la persona infractora en el moment de la infracció. Caldrà acreditar-ho via padró municipal i altres documents.

  • No disposar, en propietat ni en règim de lloguer, de cap altre immoble a Barcelona a banda del domicili habitual.

En cas de situació de vulnerabilitat, es podrà aplicar una reducció de 3.000€ a la sanció proposada sempre que el volum d’ingressos de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional multiplicat per 2 –descomptant dels ingressos els imports destinats a l’adquisició o lloguer de l’habitatge–.

I la sanció també podrà incrementar-se en 3.000 € en funció de cadascuna de les circumstàncies agreujants següents:

  • En cas de residència habitual professionalitzada; és a dir, si hi ha més de 10 comentaris a plataformes en els darrers dos anys que acreditin que s’ha realitzat lloguer turístic de manera il·legal.

  • Reiteració en més d’una acta presencial per part de Guàrdia Urbana o els serveis d’inspecció municipals, o la combinació de cerca web i inspecció presencial.

 • Existència de denúncies, queixes i altres proves que demostrin molèsties veïnals. Si la sanció s’ha incoat com a conseqüència de denúncia, es considerarà agreujant si l’expedient incorpora queixes veïnals o consten trucades al telèfon d’Inspecció de guàrdia o al telèfon nocturn de la Guàrdia Urbana.