L’Ajuntament de Gavà torna a congelar els impostos i taxes municipals per a 2022

Les ordenances fiscals bonifiquen el 50% de l’IBI als habitatges que incorporin energia solar

L’Ajuntament de Gavà congelarà un any més l’Impost de Béns Immobles, tal  com es desprèn de la modificació d’ordenances fiscals de 2022 aprovada avui inicialment pel Ple Municipal. També es mantenen els imports de la resta de  tributs, entre ells la Plusvàlua, l’Impost de Vehicles, l’Impost d’Activitats  Econòmiques, l’Impost de Construccions i la Taxa d’Escombraries.

La congelació dels impostos i taxes municipals, junt amb el manteniment  de les ajudes fiscals, té la voluntat i l’objectiu de contribuir a la  recuperació social i econòmica de la crisi de la COVID. Això és possible  gràcies a una gestió pressupostària rigorosa i eficient, a unes finances  municipals sanejades que han permès atendre les noves necessitats derivades  de la pandèmia i, a l’hora, afrontar noves inversions sense haver d’augmentar  la pressió fiscal.

L’IBI amplia bonificacions 

El rebut de l’IBI no experimentarà cap canvi. Es tracta de la segona  congelació consecutiva i la quarta en els últims cinc anys. Si ens  remuntem a 2015, el preu del rebut ha pujat només un 4,1%, molt lluny de  l’increment de l’IPC, que va tancar el passat mes de setembre amb un  augment del 9,2%.

En 2022 s’afegeix una nova bonificació del 50% de la quota íntegra per als  habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic de  l’energia solar. Se suma a altres beneficis fiscals ja existents en altres  tributs per incentivar la instal·lació de fonts d’energia netes i renovables, i la  mitigació i adaptació al canvi climàtic, en consonància amb les estratègies  municipals per avançar cap a un nou model d’economia circular i la  transició energètica.

S’hi podran acollir els subjectes passius durant els tres anys posteriors a la  instal·lació, amb un límit anual d’una tercera part del pressupost i per un import  igual o inferior als 300 euros. No podran beneficiar-se del nou l’ajut els  habitatges en què la instal·lació de plaques solars sigui obligatòria d’acord amb  la normativa establerta.

També es mantenen els mecanismes d’ajudes a diferents persones i  col·lectius: bonificacions a famílies nombroses, i a titulars de noves  construccions i obres de rehabilitació integral, així com subvencions a  persones en atur de llarga durada, a persones grans amb un determinat de  renda i a famílies monoparentals.

Un any més, quan concorrin els requisits per gaudir de més d’una subvenció o  bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva.  Això permet que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l’IBI. 

Suport a la construcció i rehabilitació d’habitatge protegit 

La modificació de les ordenances fiscals per a 2022 també inclou incentius a  l’ampliació i millora del parc d’habitatge públic. S’estableix l’exempció de la  taxa per ocupacions de l’espai a públic a les obres destinades a la  construcció o reforma d’habitatges de protecció oficial, tant en règim de  venda com de lloguer.

Per altra banda, se simplifica el tram tarifari de la taxa, que unifica preus  independentment del temps d’execució de l’obra, cosa que afavoreix les de  llarga durada. 

Altres novetats 

Les ordenances fiscals recuperen la taxa d’ocupació de la via pública a  les terrasses de bars i restaurants, que manté els preus vigents en 2019.  Aquests establiments havien quedat exempts del pagament de la taxa des de  l’esclat de la pandèmia de COVID-19, amb l’objectiu de pal·liar les  conseqüències econòmiques de les restriccions establertes per les autoritats  sanitàries. Una exempció que aquest 2021 ha suposat un estalvi per al sector 

de la restauració d’uns 95.000 euros i que s’ha afegit a altres línies d’ajudes i  accions per a la reactivació del sector, junt amb el comercial, petites empreses i  persones treballadores autònomes.  

Una altra novetat fa referència a l’arrodoniment de les tarifes de prestacions  dels serveis de la Policia Municipal quant a la retirada i custòdia de vehicles. 

Finalment, s’incorporen algunes modificacions en els textos per adaptar les  ordenances fiscals al conveni de delegació de competències de determinats  tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o a la  normativa estatal vigent. En cap cas, aquests canvis comporten un increment  dels impostos i taxes.