Acaba la implantació dels canvis en la recollida porta a porta a Sant Andreu de Palomar

Els ajustos més destacats se centren en la flexibilització de la recollida de la fracció orgànica. S’eliminen els cubells individuals i la recollida d’orgànica es fa amb bústies i contenidors intel·ligents

Aquest dilluns han acabat d’implantar-se tots els ajustos en la recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar que es van plantejar i debatre en el marc de la comissió de seguiment. Aquests canvis se centren, sobretot, en la flexibilització de la recollida de la fracció orgànica. Ja s’han instal·lat els 15 contenidors intel·ligents d’orgànica, els primers en funcionament a la ciutat, que se sumen a les 48 bústies que s’han anat col·locant des del mes d’octubre, que complementen les 22 inicials i que tenen les comunitats de veïns de més de 20 habitatges. Per tant, amb aquests canvis, s’ha eliminat l’aportació d’orgànica en cubell individual.

El sistema de recollida de la resta de fraccions es manté. El paper i el cartró, els reciclables i el rebuig es fan com fins ara porta a porta el dia que correspon i el vidre, en contenidor al carrer. Pel que fa al tèxtil sanitari, es recull des del setembre en bústies, per a aquelles llars que hi sol·licitin accés per dipositar-hi bolquers, material sanitari d’un sol ús i articles d’higiene femenina.

Per reforçar la informació sobre els canvis en la recollida s’han ampliat els punts d’informació a la ciutadania. Des d’avui i fins al 29 de gener s’obrirà un punt d’informació i repartiment de clauers per a bústies i contenidors a la plaça de les Palmeres que funcionarà els dilluns, els dimecres i els divendres de 15 a 20 hores i els dimarts, els dijous i els dissabtes de 10 a 15 hores. A més, continua en funcionament l’oficina del Porta a Porta de l’Espai Josep Bota situada al recinte Fabra i Coats i oberta de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i els dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

Durant aquests últims mesos també s’han desplegat totes les mesures per reduir el soroll de la recollida. A més de modificar les rutes per minimitzar les maniobres dels vehicles, s’ha procedit a la renovació dels camions de recollida i se n’han introduït 6 de nous, 5 de gas natural i 1 d’elèctric, l’últim dels quals arriba aquesta mateixa setmana. Per garantir uns nivells acústics òptims, a més, s’han realitzat diferents sonometries a la zona per assegurar que el nivell sonor provocat per la recollida està per sota dels llindars que marca l’ordenança.

Des de l’1 de gener també ha entrat en vigor la bonificació del 30% de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a tots aquells veïns i veïnes de l’àmbit del porta a porta que fan més de 40 aportacions de la fracció orgànica durant l’any. La recollida selectiva en l’àmbit del porta a porta a Sant Andreu de Palomar es manté estable al voltant del 80%.

Objectiu europeu: 55% de recollida selectiva al 2025

Barcelona s’ha de dotar de les eines necessàries per complir el que estableix tant la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, com el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25) i l’Acord Metropolità pel Residu Zero de febrer de 2019, que marquen com a objectiu arribar al 55% de recollida selectiva el 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035.

Actualment a Barcelona la recollida selectiva es troba estancada al voltant del 38%. Cada habitant de de la ciutat genera cada any un total de 493 Kg de residus, dels quals 308 es recullen com a fracció no selectiva, és a dir, fracció rebuig. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’àmbit dels residus varien en funció de la gestió que se’n fa. El tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), que és el que s’aplica a la fracció rebuig, és el que més emissions de CO2 genera, per tant la recollida selectiva i el reciclatge són l’opció que més es compromet amb la reducció de les emissions.

A més, separar els residus en les diferents fraccions abarateix de forma notable el cost econòmic de la gestió. Quan no se separa, el procés de recollir i reciclar té un cost més alta per a cada habitant. El cost actual (amb el 38% de selectiva) de la recollida de residus a la ciutat se situa als 191 per llar i any. Si la recollida selectiva se situés al 60% el preu baixaria a 163 euros per llar i any i al 70%, a 150 euros per any i llar. Cal tenir en compte que el cost i recollida de la fracció rebuig és de 206 euros per tona, en canvi la fracció orgànica té un cost de 124 euros per tona i el tractament de paper i vidre és d’aproximadament 45 euros la tona, més de quatre vegades més econòmic que el tractament de rebuig.