Ordino presenta nou model d’urbanisme per preservar-se com a Reserva de la Biosfera

L'objectiu és la preservació mediambiental del territori tot assegurant la qualitat de vida dels ciutadans

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El Comú d’Ordino ha presentat avui al vespre en una segona de Reunió de Poble el nou model de desenvolupament urbanístic que s’articula a través d’una revisió extraordinària del POUP que té com a objectiu  preservar la parròquia com a Reserva de la Biosfera.  

En aquest sentit, la corporació considera que la sostenibilitat és un compromís a llarg termini i per això, les bases que regeixen la proposta de revisió excepcional del POUP són vetllar per la preservació mediambiental del territori tot assegurant la qualitat de vida dels ciutadans. 

El nou pla proposa les opcions de futur per al desenvolupament de la parròquia amb una doble mirada. Per una banda, com a eina estratègica que defineixi el model de desenvolupament dels nuclis i el seu territori i que serveixi de full de ruta per als anys vinents tot fixant quins han de ser els elements estratègics estructurals invariables a la parròquia. I d’altra banda, el POUP és també una eina operativa que facilita la governabilitat, el desenvolupament i la gestió de la parròquia.

 

Punt de partida: població i grau de desenvolupament i qualitat de vida

A l’hora de dissenyar el nou model d’urbanisme s’han tingut en compte no només les  necessitats demogràfiques actuals de la parròquia sinó que també s’han considerat  els resultats tant de l’estudi de recursos hídrics com els de l’estudi de càrrega, ja que  plantegen limitacions en ambdós casos. Per tant, el resultat és un model més  restrictiu en què la construcció es veurà frenada.

En l’actualitat, amb la població existent i la prevista en aquells sòls llestos per a  l’edificació es permetria la construcció de 3.794 habitatges que serien suficients per cobrir les necessitats d’habitatges vinculades a l’evolució de creixement de la  població i dels seus components dels pròxims 25 anys.

Per tant, ha de ser un pla en el qual les futures transformacions que es desenvolupin es faran només si garanteixen una aportació de valor a Ordino i són coherents amb  els objectius i directrius establerts en el model.

 

Model resilient: equilibri entre la capacitat de càrrega i la capacitat d’acollida del  territori

El nou model haurà de preveure els mecanismes que permetin articular l’equilibri en  les pròximes dècades entre la capacitat de càrrega i la capacitat d’acollida del  territori.

A través d’una mirada integral es defineix quin ha de ser el model de  desenvolupament del territori, econòmic i humà. En aquest sentit, aquest model ha  de preservar els valors urbans i territorials, les necessitats dels seus habitants i un  millor aprofitament dels recursos i que el desenvolupament dels sòls públics i privats  es posin al servei de la ciutadania i de l’interès general.

El pla treballa perquè la vall i la muntanya, els dos paisatges i realitats característics  d’Ordino i complementaris de la vida, l’ús i l’activitat econòmica mantinguin la seva  estructura, llegibilitat i qualitat i n’ordena la seva articulació.

Per aconseguir-ho, el pla treballa a partir de cinc eixos: ser integral, atent a  l’estructura històrica i als seus paisatges, estar d’acord amb idoneïtats i valors del  territori, ser proactiu amb la qualitat de vida i amb la funció d’estructurar, articular i  qualificar.

El model posa en valor tant l’hàbitat urbà com el rural i defineix un tractament  diferenciat (vall i muntanya) d’acord amb les seves característiques. A més, aposta  per un creixement lligat als nuclis històrics, apostant per crear assentaments  contigus i evitant les àrees residencials aïllades, promovent nuclis compactes, complexos i que segueixin lògiques d’orientació.

Un altre dels punts a destacar és que el pla s’articula d’acord amb la idoneïtat i els  valors del territori preservant els serveis ecosistèmics i en aquest sentit, es recull els  àmbits de major valor ecològic, de biodiversitat, ambiental i paisatgístic.

A part d’això, el model presentat és un pla proactiu en la qualitat de vida i preveu  els equipaments, espais lliures, habitatge públic, xarxa de mobilitat i el teixit i  habitabilitat adequat en funció del creixement que es vagi produint.

També preveu una nova qualificació del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable en  funció de la caracterització i definició d’una estructura bàsica dels àmbits de  creixement i dotació que comporta una diferenciació entre hàbitat rural i hàbitat  urbà.

Es tracta d’un model resilient per a les pròximes dècades, ja que es basa en  l’articulació, la qualificació i la programació. D’aquesta manera, les futures  transformacions que es puguin desenvolupar a Ordino es produiran si es garanteix  l’aportació de valor a la parròquia i al seu territori i són coherents amb els objectius  i directrius d’ordenació establertes.

 

Propers passos a seguir per a la seva aprovació

Els següents passos per tramitar l’aprovació de la revisió extraordinària del POUP  seran en primer lloc l’aprovació inicial d’aquesta proposta per part del consell del  Comú d’Ordino el pròxim 29 de novembre.

Després, s’exposarà a informació pública durant 60 dies hàbils perquè els  interessats hi puguin presentar al·legacions i també es proposaran reunions dels  ciutadans amb l’equip tècnic del Comú i l’equip redactor del projecte. Un cop  analitzades les al·legacions rebudes, es farà una aprovació provisional del POUP i  es traslladarà a Govern. Una vegada s’hagi rebut l’informe favorable per part de  l’executiu, es procedirà a l’aprovació definitiva del pla d’urbanisme.