Les persones amb contraindicació a la vacuna tindran un certificat per accedir a establiments

El certificat només serà vàlid a Andorra

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el Decret d’establiment de les condicions i el procediment per a l’atorgament del certificat de contraindicació a la vacunació contra la COVID-19. Així doncs, les persones que es troben en aquesta situació podran obtenir i presentar el nou certificat per accedir als establiments o activitats que requereixen la presentació del certificat COVID-19 al país. El certificat és vàlid a Andorra. Està previst que aquest Decret entri en vigor avui mateix amb la seva publicació a un Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) extra.

Els diferents decrets de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 estableixen l’obligatorietat de presentar els certificats COVID-19 per poder accedir als establiments i les activitats que es detallen en els decrets de mesures en el marc de la pandèmia. No obstant això, hi ha persones que per la seva condició clínica tenen contraindicada la vacunació contra la COVID-19. Per poder accedir a aquests espais, l’opció que tenen disponible actualment és disposar d’un certificat de prova diagnòstica amb resultat negatiu amb una durada de 72 hores des de la realització de la prova TMA o de 12 hores des de la realització de la prova TRA.

Considerant les dificultats operatives que aquests procediments suposen per a aquestes persones, es considera aquesta casuística de manera particular i s’ofereix, mitjançant el Decret aprovat avui, un procediment que es pugui ajustar a aquestes situacions concretes.

En aquest context es crea el certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19 que dona dret a la persona, que per la seva condició clínica té contraindicada la vacunació contra la COVID-19, a accedir als establiments o les activitats d’Andorra que requereixen per accedir-hi la presentació del certificat COVID-19, amb el compliment estricte de la resta de mesures preventives que hi són aplicables. A més, complementàriament, aquestes persones hauran de dur mascareta tipus FFP2.

Pel que fa al procediment per a l’expedició del certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19, s’estableix que les persones interessades han de presentar al Ministeri de Salut la sol·licitud prevista en l’annex del Decret, degudament omplerta, juntament amb un informe d’un professional mèdic autoritzat a exercir a Andorra que justifiqui que per la seva condició clínica tenen contraindicada la vacunació contra la COVID-19. A més, els interessats han de presentar un document que acrediti que són persones residents al Principat o persones amb autoritzacions d’immigració temporal de residència i treball, o bé persones amb autorització d’immigració de treball fronterer que per la seva condició clínica tenen contraindicada la vacunació contra la COVID-19.

Aquesta sol·licitud és revisada per professionals mèdics del Comitè Tècnic SARS-CoV-2, que emeten un dictamen al respecte. Per emetre aquest dictamen els membres del Comitè poden efectuar les comprovacions mèdiques oportunes. Si el dictamen del Comitè Tècnic és favorable, el Ministeri de Salut expedeix el certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19. En cas contrari, es resol desfavorablement la sol·licitud presentada.

Al certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19 s’hi poden acollir les persones residents al Principat o persones amb autoritzacions d’immigració temporal de residència i treball, o bé persones amb autorització d’immigració de treball fronterer que per la seva condició clínica tenen contraindicada la vacunació contra la COVID-19. El certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19 s’emet en format paper o digital i en llengua catalana, i és de caràcter gratuït.

Noves mesures als centres sociosanitaris i centres de dia

D’altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat avui noves mesures per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 als centres sociosanitaris i centres de dia.

Així, s’ha determinat que es permeten les visites d’un màxim de 3 persones diferents per setmana per persona resident. A més, en el Protocol de retorn dels residents després de pernoctacions s’estableix que en les pernoctacions de fins a 2 dies se’ls realitzarà un test el dia de retorn i un test i una TMA el 4t dia des del retorn. En el cas de les pernoctacions de 3 dies o més se’ls realitzarà un test i una TMA el dia de retorn i un test el 4t dia des del retorn.

Finament, es duran a terme cribratges periòdics, mitjançant una TMA setmanal a tots els residents. El personal immunitzat s’ha de realitzar una TMA quinzenal i 2 tests a la setmana, mentre que el personal no immunitzat s’ha de realitzar una TMA quinzenal i 1 test a cada inici de torn.