El Govern aprova el projecte de llei del procediment contenciós-administratiu

El Govern ha aprovat avui, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Projecte de Llei del procediment contenciós-administratiu que modernitza i millora el procediment contenciós-administratiu, actualment regulat per una normativa de 1989, i que té en compte els nous estàndards en matèria processal introduïts pel nou Codi de procediment Civil. El projecte de llei passarà a tràmit parlamentari.

Tal com ha explicat el ministre Josep Maria Rossell, es tracta d’una norma que corregeix les mancances detectades en el període de més de 30 anys que porta en vigor la normativa actual. D’aquesta manera, per exemple, permetrà una millor defensa dels interessos del recurrent, doncs s’han eliminat les limitacions processals que tenia aquest en aquesta matèria.

Així, la Llei estableix que si a l’escrit de resposta s’invoquen fets nous, no esmentats a la demanda, el recurrent gaudeix d’un tràmit d’al·legacions complementàries, i també gaudeix d’aquesta possibilitat en rebre trasllat de l’expedient administratiu. Així mateix, en cas que el recurrent consideri que aquest expedient no està complet disposa d’un termini per posar-ho en coneixement del tribunal, a fi que aquest pugui reclamar l’aportació dels documents que hi falten, i s’amplia d’un a dos mesos, a comptar de la publicació de la norma o de la notificació de l’acte impugnats, el termini per a la presentació de la demanda. Per tant, en definitiva aquesta Llei reforça les garanties processals del recurrent en el procediment contenciós-administratiu.

Per altra banda, una de les modificacions més importants previstes, és que mitjançant la modificació de la Llei qualificada de la Justícia, es preveu que en matèria administrativa, la competència objectiva per a conèixer dels assumptes en primera instància s’atribueix, en tots els cassos, a un tribunal unipersonal, i per tant els recursos contenciosos-administratius són jutjats per un sol batlle adscrit a la secció administrativa del Tribunal de Batlles. Aquest fet ha de donar més agilitat i eficiència a l’administració de justícia, i ha de facilitar el compliment dels terminis que aquesta llei imposa al tribunal per a la realització dels actes processals.

Finalment, el ministre de Justícia i Interior ha destacat que la disposició final tercera preveu la modificació de la Llei de taxes judicials, amb els objectius de simplificar i millorar el procediment, amb un nou sistema d’autoliquidació que substitueix l’actual sistema amb els segells, i també de facilitar l’accés a la justícia dels administrats, no gravant determinades actuacions processals.