Afectats per DANA podran demanar ajuts per pal·liar els efectes de la catàstrofe

La declaració de zona afectada greument per emergències de protecció civil (ZAEPC) inclou 28 comarques danyades per diferents fenòmens meteorològics, especialment la DANA que va començar la matinada del 2 de setembre

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El Consell de Ministres ha acordat aquest dilluns declarar zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ZAEPC) 28 comarques danyades per diferents fenòmens meteorològics adversos i incendis forestals registrats a les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia durant aquest mes de setembre.

Entre aquestes emergències destaca la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que va provocar precipitacions persistents, generalitzades i en alguns punts d’extremada força des de la matinada del dia 2 de setembre, que van causar la mort de vuit persones i nombroses incidències a pràcticament totes les províncies de les comunitats autònomes afectades.

Les pluges torrencials van produir a més inundacions a carrers, baixos, garatges i carreteres, despreniments, talls puntuals d’electricitat i problemes de circulació de trens, així com nombrosos danys en infraestructures i en béns públics i privats, cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.

La decisió del Consell de Ministres obre la via perquè els afectats per aquestes emergències puguin sol·licitar les ajudes previstes per pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i estris i en establiments industrials, mercantils i d’altres serveis; així com les que corresponen corporacions locals els territoris de les quals es van veure afectats per les pluges.

Aquests ajuts es concedeixen amb suport al principi de solidaritat interterritorial i de manera subsidiària, per complementar les actuacions que, en exercici de les seves competències, tenen encomanades de les comunitats autònomes.

AJUTS DIRECTES

Les mesures de recuperació previstes en aquest acord, previstes al Reial Decret 307/2005, de 18 de març, i l’execució de les quals correspon al Ministeri de l’Interior, són les següents:

• Ajuts per mort o per incapacitat absoluta i permanent: 18.000 euros.

• Ajuts per destrucció o danys en estris de primera necessitat: el cost amb un límit de 2.580 euros.

• Ajuts per destrucció total de l’habitatge habitual: el cost dels danys amb un màxim de 15.120 euros.

• Ajuts per danys a l’estructura de l’habitatge habitual: el 50% dels danys amb un màxim de 10.320 euros.

• Ajuts per altres danys a l’habitatge habitual: el 50% dels danys, amb un màxim de 5.160 euros.

• Ajuts per danys a elements comuns d’una comunitat de propietaris: el 50% dels danys, amb un màxim de 9.224 euros.

• Ajuts a persones físiques o jurídiques que hagin fet prestacions personals i de béns: l’import total de les despeses.

• Ajuts als titulars d’establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, maritimopesquers i turístics: fins a 9.224 euros.

• Ajuts a corporacions locals per despeses derivades d’actuacions inajornables: entre el 50% i el 100% segons els casos.

• L’acord també preveu la possibilitat que s’aprovi una exempció de les taxes de l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit per a duplicats de permisos de circulació o conducció, així com de baixes de vehicles sinistrats.

ALTRES MESURES

• Beneficis fiscals: el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública concretarà l’exempció a la quota de l’Impost sobre Béns Immobles i la reducció a la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que corresponen als receptors d’aquests ajuts, que com és habitual estaran exempts de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes per danys personals.

• Mesures laborals i de Seguretat Social: els ministeris de Treball i Economia Social i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions podran desenvolupar mesures laborals i de Seguretat Social com ara bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social.

• Ajuts a les corporacions locals: el Ministeri de Política Territorial concedirà ajuts, per un import de fins al 50%, als projectes que executin les entitats locals per reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals.

• Danys en infraestructures públiques i domini públic: els ministeris restants, en l’àmbit de les seves competències, podran declarar zona d’actuació especial, així com l’emergència de les obres, per reparar els danys causats en infraestructures de titularitat pública o en el domini públic.

• És important assenyalar que els ajuts per danys en explotacions agràries no estan recollits en aquest acord, ja que estan coberts per un sistema propi d’assegurament, com és el Sistema d’Assegurances Agràries Combinat, que s’ha anat ampliant progressivament, per cobrir, fins i tot, infraestructures, i que permet atendre les necessitats del sector agrari davant d’aquest tipus de catàstrofes naturals. El que sí que preveu l’acord és la disminució dels mòduls de