L’Ajuntament de Manresa reprèn la campanya ‘Pisos plens, barris vius’

La regidoria d’Habitatge recorda que hi ha diferents ajudes i subvencions adreçades a petits propietaris per llogar els pisos amb garanties i per fer reformes als habitatges, entre altres.

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Amb l’objectiu de fomentar l’accés a l’habitatge i estimular el mercat del lloguer, la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Manresa torna a impulsar la campanya “Pisos plens, barris vius”, que es va posar en marxa per primera vegada el febrer del 2019.  Amb aquesta iniciativa el consistori s’adreça directament a les persones propietàries de pisos de buits de la ciutat per informar-los dels difere nts serveis, subvencions i ajuts públics que tenen a l’abast per llogar amb garanties i facilitats els pisos que tenen buits. Així, a banda de la campanya comunicativa, es farà arribar una carta a cada petit tenidor amb habitatges buits amb tota la informació.

Els diferents serveis que s’ofereixen són la borsa de mediació social; microcrèdits per a l’arranjament d’habitatges buits; el programa d’instal·lació d’ascensors al Centre Històric; el programa per a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí social; els ajuts per a l’arranjament d’habitatges per a les persones grans o amb discapacitat; el programa de Masoveria Urbana; o els ajuts per l’espera de la recuperació possessòria, ampliació de la cobertura d’impagaments de renda a través de l’Avalloguer, i la bonificació de l’IBI.

Borsa de mediació de lloguer social

La Borsa d’Habitatges de Lloguer de Manresa és un servei gratuït que fa mediació entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, oferint unes condicions excepcionals a l’hora de llogar un pis. D’una banda, els propietaris tenen la seguretat que es compliran les condicions del contracte de lloguer; de l’altra, les persones que busquen una llar podran accedir amb garanties a una borsa d’habitatges a preu assequible.

Els propietaris que incloguin el seu habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer disposaran dels següents avantatges: Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contracte de lloguer, fiança, assegurances, mediació, resolució del contracte,…); seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic; assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer; assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments; règim de cobertures de cobrament de rendes impagades de lloguer per mitjà de l’Avalloguer; bonificació del 100% de l’IBI, segons condicions contractuals; ajuts a fons perdut de fins a 2.000 € per a l’obte nció de la cèdula d’habitabilitat; i avançament d’un any de renda de lloguer per a la reforma de l’habitatge.

Microcrèdits per a l’arranjament d’habitatges buits:

L’Ajuntament ofereix crèdits sense interès, fins a 12.000 €, per a les obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, situats dins del municipi de Manresa amb prioritat pel centre històric de la ciutat.

Programa d’instal·lació d’ascensors al Centre Històric

Amb aquest programa s’ofereix una subvenció a les persones propietàries i/o comunitat de propietaris/àries d’edificis situats a l’àmbit del Centre Històric de Manresa per realitzar els treballs de redacció de l’informe tècnic necessari per valorar la viabilitat d’implantació d’ascensor.

Programa per a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí social

L’Ajuntament, a través de FORUM, finança i executa les obres de rehabilitació de l’habitatge a canvi que la propietat en faci una cessió temporal a l’Ajuntament per poder-lo llogar.

Ajuts per a l’arranjament d’habitatges per a les persones grans o amb discapacitat

Ajuts per a la realització de reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques, inclosos elements de desplaçament, de llit i per a la comunicació. L’objectiu és promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat.

Programa de Masoveria Urbana

Per mitjà del programa de Masoveria el propietari d’un habitatge en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els masovers assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. Actualment el programa de Masoveria Urbana es realitza en col·laboració amb Càritas.

Ajuts per l’espera de la recuperació possessòria

L’Ajuntament de Manresa impulsa aquestes subvencions amb l’objecte de compensar a les persones propietàries, que no tinguin la consideració de grans tenidores, dels costos derivats de l’allargament de procediments judicials de recuperació possessòria d’habitatges, en casos de famílies en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, mitjançant el pagament d’un import equivalent a un lloguer social.

Per rebre més informació i assessorament pot consultar la nostra pàgina web: https://www.manresa.cat/web/menu/663-subvencions-i-ajuts-a-l-habitatge (codi QR).

L’Ajuntament de Manresa impulsa aquestes subvencions amb l’objecte de compensar a les persones propietàries, que no tinguin la consideració de grans tenidores, dels costos derivats de l’allargament de procediments judicials de recuperació possessòria d’habitatges, en casos de famílies en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, mitjançant el pagament d’un import equivalent a un lloguer social.