Roda de Berà treu a concurs la venda de tres habitatges de titularitat municipal

  Són tres cases unifamiliars en filera ubicades a l’avinguda Lluis Companys i Jover

  Aquest matí l’Ajuntament ha publicat al seu Perfil del Contractant l’anunci per a l’alienació, mitjançant l’elecció d’adjudicatari per diversos criteris d’adjudicació (concurs) de tres habitatges propietat de l’Ajuntament. Concretament són tres cases unifamiliars en filera, amb superfícies de més de 220 metres quadrats, ubicades a l’avinguda Lluis Companys i Jover. 

  Els preus de sortida dels habitatges, de 131.128, 146.941 i 148.585 euros més IVA, ve determinat per la valoració efectuada per l’arquitecte municipal, i segons les petites reparacions que els futurs propietaris hauran de fer. 

  Poden prendre part en el concurs tant persones físiques com jurídiques, les quals hauran de presentar tota la documentació requerida abans del 10 de gener de 2022 a les 14 hores. Les proposicions seran secretes i s’hauran de presentar, tal i com es detalla als plecs, dins de dos sobres tancats, acompanyats de la instància de sol·licitud de participació. 

  L’adjudicació de cadascuna de les tres cases es realitzarà al participant que faci la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament, sobre un total de 100 punts. La meitat dels punts seran per a la millor oferta econòmica; 25 punts per la realització de les obres de condicionament i reparació de l’habitatge; i els 25 restants per destinar l’habitatge a residencia habitual. En aquest cas, el compromís dels licitadors serà destinar l’habitatge a la seva residència habitual o de tercers, en règim de lloguer, en el termini màxim d’un any. 

  En el cas que els adjudicataris no aconsegueixin abonar el preu ofert en el termini màxim d’un mes, l’adjudicació passarà al segon de la llista. 

  Les persones interessades poden demanar cita prèvia per visitar els habitatges, trucant el departament de Serveis Jurídics al telèfon 977 65 70 09, de dilluns a divendres de 9 a 14h, o bé per correu electrònic a serveisjuridics@rodadebera.cat