La qualitat de l’aire de Lleida és molt bona, segons l’estació atmosfèrica Terres de Ponent

  Una nova unitat mòbil per mesurar la contaminació romandrà a la plaça del Treball fins al febrer, a petició de la Paeria, per complementar les dades de què disposa l’estació fixa ubicada al carrer Bisbe Irurita

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  La qualitat de l’aire de la ciutat de Lleida és bona segons les mesures sobre contaminació atmosfèrica recollides per l’estació fixa ubicada al carrer Bisbe Irurita, ja que tots els paràmetres que s’estudien estan dins de la normalitat i es troben per sota dels límits establerts per la legislació i que requeririen actuacions per part de l’Ajuntament.

  Aquesta bona qualitat de l’aire que respirem a la ciutat és una constant al llarg de l’any, ja que tant les mesures controlades durant els darrers quinze dies com la mitjana del darrer any s’han establert en aquests paràmetres.

  Pel que fa a les mesures de les dues darreres setmanes, cal indicar que el diòxid de nitrogen ha estat per sota dels 41 micrograms per litre, les partícules en suspensió només un dia han superat els 36 micrograms i l’ozó ha estat molt per sota dels 81.

  Per no caure en errors en les lectures que es poden recollir a les estacions atmosfèriques, cal assenyalar que en casos d’estabilitat atmosfèrica i inversió tèrmica, durant aquests dies els valors dels contaminants poden augmentar, perquè queden concentrats arran de terra. És llavors, quan aquests valors se situen per sobre dels llindars d’alerta, quan s’activen les actuacions per evitar producció de partícules en suspensió, com suspendre les obres que produeixen pols o l’ús de bufadors per la neteja urbana.

  Balanç del 2017

  L’estació atmosfèrica Terres de Ponent ZQ 14, ubicada al carrer Bisbe Irurita de Lleida també ha donat uns valors mitjans bons, pel que fa a la qualitat de l’aire de la ciutat, enregistrats durant el darrer any. Els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, el benzè i el plom estan tots ells per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent.

  Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, tampoc s’han superat els valors establerts a la legislació. Respecte a l’ozó troposfèric no s’ha detectat cap superació del llindar d’informació horari a la població ni s’ha enregistrat cap superació del llindar d’alerta. I referent al valor objectiu per a la protecció de la salut humana, s’ha superat al punt de mesurament de l’estació de Juneda. Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat als punts de mesurament a les estacions de Juneda i Els Torms (EMEP).

  Pel que fa a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, l’estimació obtinguda és que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.

  Unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica

  Malgrat aquests bons paràmetre, la Paeria continua treballant en millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, per la qual cosa ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat la instal·lació d’una unitat mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica per seguir recollint dades, amb les quals complementar les de l’estació fixa de Bisbe Irurita, que és l’estació de referència al municipi de Lleida.

  Des de fa un parell de setmanes, aquesta unitat mòbil, equipada amb analitzadors automàtics i captadors manuals i sensor per a les variables meteorològiques ha quedat instal·lada a la plaça del Treball, on romandrà fins al mes de febrer, una època tradicionalment amb condicions de dispersió força desfavorables.

  Concretament el vehicle instal·lat disposa a l’interior d’un laboratori de treball on es munten els equips, els sistemes auxiliars i el mobiliari. Compta amb analitzadors automàtics que permeten obtenir mesuraments dels contaminants en temps real, concretament de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), ozó (O3), sulfur d’hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat, i compostos orgànics volàtils (COV). També inclou analitzadors manuals per captar mostres que s’analitzen posteriorment en un laboratori. Bàsicament els contaminants que s’analitzen d’aquesta forma són la fracció PM10 del material particulat i el benzè (C6H6).

  La presència a l’aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida. Per això, és important conèixer l’estat de la qualitat de l’aire, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques.

  L’Ajuntament de Lleida està treballant per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la protecció i la millora de la qualitat de l’aire amb accions múltiples com promoure els desplaçaments a peu o en bicicleta, incorporar vehicles elèctrics o híbrids en les flotes municipals i d’autobusos, promoure el canvi de calderes de calefacció a sistemes menys contaminants o instal·lant punts de recàrrega per vehicles elèctrics.