L’Ajuntament de Reus convoca línies de subvencions per a persones en situació econòmica desfavorida

S’incrementa en la convocatòria d’enguany fins als 219.700 euros, amb la possibilitat d’ampliar-los en 108.000 euros addicionals

La regidora Mariluz Caballero, en roda de premsa. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Reus té previst convocar aquesta setmana quatre línies de subvencions destinades a persones en situació econòmica desafavorida. El paquet de subvencions, un dels de més pressupost que gestiona l’Ajuntament, s’incrementa en la convocatòria d’enguany fins als 219.700 euros, amb la possibilitat d’ampliar-los en 108.000 euros addicionals, en funció de la disponibilitat pressupostària, fins arribar als 327.700. La convocatòria de l’any passat es va obrir amb 199.850 euros.

Les quatre línies d’ajuts són:

 • Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.
 • Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat.
 • Ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.
 • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat.

Línies d’ajuts

Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.
La dotació de la convocatòria es de 90.000 euros, ampliable en 40.000 addicionals. La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturac emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats:

 • Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat.
 • Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat.
 • Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.

Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat.
La dotació de la convocatòria es de 700 euros, donat que es tracta d’un ajut dirigit a beneficiaris molt específics: majors de 65 anys o persones amb discapacitat amb pocs recursos econòmics. S’estableixen 2 nivell de subvenció:

 • Una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres.
 • del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

Ajuts de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.
La dotació de la convocatòria és de 85.000 euros, ampliable en 51.000 euros addicionals, en funció de la disponibilitat de pressupost. La quantia de l’ajut serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.

Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat.
La dotació de la convocatòria es de 44.000 euros, ampliable en 17.000 euros més en funció de la disponibilitat de pressupost. En aquest cas, la quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

Requisits

A banda dels requisits específics de cada convocatòria, les quatre línies, més la línia de subvencions de pobresa energètica, fixen el mateix llindar de renda:

 • Per a les unitats de familiars d’un sol membre, l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya x 1,25.
 • I per a les unitats familiars de dos membres o més, el número de membres amb ingressos x l’Índex de Renda de Suficiència + el número de membres sense ingressos +30% de l’IRSC

Procediment

S’han previst dues opcions per sol·licitar els ajuts.

 • El procediment abreujat, dirigit a les persones que ja van sol·licitar l’ajut l’any passat. Rebran dues notificacions de l’Ajuntament, i només hauran de confirmar que enguany també volen presentar sol·licitud a la nova convocatòria.
 • I el procediment ordinari, obert a la resta de la ciutadania.

També s’estableixen dos terminis de presentació de les sol·licitud:

 • Si es fa per signatura remota i telemàtica, s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases al BOPT i es tancarà el 31 d’octubre.
 • Si es fa de manera presencial, el termini estarà obert entre l’1 de setembre  i el 31 d’octubre.

Una altra novetat en relació al procediment és la unificació de la gestió de les quatre línies d’ajuts, més la de pobresa energètica. Les persones interessades només caldrà que presentin una sola vegada la informació relativa als requisits econòmics, i l’Ajuntament farà la gestió interna perquè la valoració sigui vàlida per a totes les ajudes a que opti la persona interessada.