La Conca de Barberà continua amb els bons resultats de recollida selectiva

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Conca de Barberà continua amb els bons resultats de recollida selectiva dels últims 3 anys, des de la implantació del nou servei porta a porta i contenidors amb tancament al territori.

En aquest període, amb el canvi de model de recollida de residus implantat a la comarca, ha suposat un manteniment de la taxa de recollida selectiva de residus en la totalitat de la comarca, situant-se al voral del 78%, un percentatge ja més que consolidat, ja que es porta tres anys consecutius situant la comarca amb aquests bons resultats. En aquests tres anys la quantitat de residus que s’ha reduït a l’abocador ha baixat amb més de 10.000 tones dipositades, una reducció que és gràcies a la bona recollida selectiva que fan els municipis.

La recollida de matèria orgànica s’ha reduït un 14% respecte a l’any anterior, però sí que ha millorat la seva qualitat, amb uns impropis en l’àmbit de comarca del 5,51% de mitjana comarcal.

Durant el tercer trimestre de 2023 s’han recollit un total de 2.137 tones de residus recollits selectivament, enfront de les 604 tones de fracció resta.

A les deixalleries de la comarca s’han revalorat un total de 877,5 tones, un 6,31% més que l’any 2022 (825,4 tn). En la qual, també se suma la poda i els voluminosos que es recull del servei Porta a Porta. L’augment de la recollida també és causat per l’ús de serveis de poda i voluminosos, els quals s’incrementen i se n’han realitzat 261 i 280 respectivament aquest trimestre, a més del foment de la deixalleria mòbil que recorre tots els municipis i nuclis de la comarca.


En aquests anys d’implantació també s’ha aconseguit reduir la generació de residus per habitant d’1,68 kg/hab el 2020 fins a 1,46 kg/hab ara el 2023 reduint un 13,1% menys. Des de llavors, la generació per càpita ha anat descendint situant-se en valors d’1,40 kg/hab en algun període. En el cas del foment de la prevenció i reducció de residus és necessari no deixar d’impulsar campanyes de sensibilització per millorar els índexs de recollida selectiva, fomentant els hàbits en el reciclatge dels residus generats a casa, i sobretot amb la prevenció de residus.


Tot i el bon resultat de les dades en l’àmbit comarcal es preveu una campanya de control i sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns i veïnes que no participen correctament del sistema de recollida de residus domèstics porta a porta. Uns actes incívics materialitzats en residus domèstics dipositats a papereres, contenidors o zones no permeses, bosses que es treuen fora de l’horari establert o una incorrecta separació de la fracció de residu. A més que molts municipis han creat una ordenança de civisme i residus per poder sancionar els actes incívics.

El Consell Comarcal valora la disposició i participació dels veïns de tots els municipis per a fer d’aquests nous models de recollida selectiva un èxit, i demana a tothom a continuar agafant consciència de la necessitat de mantenir una actitud activa amb el reciclatge i continuar millorant els hàbits.