La Generalitat certifica la Finestreta Única Empresarial de Reus

L’Ajuntament de Reus ha rebut la certificació de la Generalitat a la Finestreta Única Empresarial (FUE). La certificació acredita el compliment de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Alhora, la certificació, demostra, segons el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, afirma en la carta que ha enviat l’Ajunt ament, el compromís municipal en l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris del territori, així com el colideratge per al creixement i l’impuls econòmic del país.

L’Ajuntament de Reus va posar en marxa el passat mes d’abril la Finestreta Única Empresarial, un únic punt d’atenció a l’empresa o els emprenedors que simplifica i agilitza la tramitació administrativa necessària per poder iniciar una activitat econòmica a la ciutat.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que “el certificat de la Generalitat ens anima a continuar treballant per millorar els serveis que l’Ajuntamet ofereix als emprenedors i les empreses amb l’objectiu de contribuir a impulsar l’activitat econòmica de la ciutat”

La FUE és una xarxa interadministrativa impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del portal Canal Empresa per agilitzar els tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica. La FUE és el punt de referència únic dels emprenedors i empresaris en la seva relació amb l’administració. És l’espai físic o virtual des d’on poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat, amb independència de quina sigui l’administració responsable de cada tràmit.

La FUE de l’Ajuntament de Reus es va posar en funcionament a través de mitjans totalment electrònics per a la tramitació de les declaracions responsables d’obertura i de les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats econòmiques així com el seu pagament previ exclusivament a través de tarja de crèdit. Aquests són al voltant del 80% dels tràmits que se sol·liciten per agilitzar l’obertura de noves activitats econòmiques a la ciutat i que només es poden fer exclusivament de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Des de l’oficina atenció es dona assessorament dels tràmits FUE però únicament es poden fer telemàticament.

La comunicació prèvia o la declaració responsable davant la FUE produeix efectes vàlids des de la seva presentació. La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facilta l’administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Actualment, en aquesta primera fase, no s’han implementat els canvis de nom ni les modificacions de les activitats existents, que també es preveuen en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que es realitzaran en una segona fase aquest 2017.

Per ser usuari de la FUE és requereix disposar de certificat digital, tot i que en la segona fase d’aquest 2017 s’hi podrà accedir a través d’una clau que s’enviarà via SMS, així com des de dispositius mòbils o taules.