La ICIF duplica en deu anys el nombre de menors acollits a les Terres de l’Ebre

L'any 2017 van haver a les Terres de l'Ebre un total de 65 menors acollits

L’any 2017 van haver a les Terres de l’Ebre un total de 65 menors acollits, una xifra que s’ha duplicat en els últims deu anys, segons consta en la memòria anual presentada per la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) del Consell Comarcal del Baix Ebre. La funció d’aquesta institució es trobar persones o famílies que vulguin acollir, adoptar o col·laborar acollint menors que viuen en centres residencials i d’acollida i donar-los suport durant tot el procés.

Els resultats presentats per la ICIF són molt satisfactoris ja que a més de l’augment dels acolliments familiars ha gestionat la sol·licitud de cinc adopcions internacionals i dues més de nacionals, i els corresponents seguiments de totes dues modalitats: dinou i cinc, respectivament.

Segons que ha explicat la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, durant el 2017 “hem seguit detectant al nostre territori un interès creixent en l’acolliment i prova d’això és que han augmentat les persones interessades en participar-hi”. “Un dels nostres objectius a partir d’ara ha de ser potenciar la promoció de l’acolliment per continuar incrementant el número de famílies que puguin portar a terme la tasca d’acolliment en família aliena”, ha afegit.

Actualment, hi ha quatre tipus d’acolliment. L’acolliment familiar simple té una durada aproximada de dos anys i l’objectiu és que el menor pugui tornar a conviure amb la seva família d’origen. Un altre és l’acolliment familiar simple d’urgència i diagnòstic que es fa mentre es valora la situació del menor i l’evolució de la seva família, té una durada mitjana de sis mesos i normalment són nens i nenes entre 0 i 6 anys. Un tercer és l’acolliment familiar permanent o de llarga durada que és quan el menor és acollit per una família mentre la d’origen supera una situació, que normalment requereix un temps més llarg de recuperació. I el quart tipus és el que es denomina Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAE), que són acolliments que requereixen especialització pel tipus de menors a què va adreçat.

A 31 de desembre de 2017 hi havia a les Terres de l’Ebre un total de 56 menors en mesura d’acolliment en famílies alienes, dels quals 26 eren acolliments de llarga durada; 20, acolliments d’urgència i diagnòstic; dos, acolliments simples de curta durada; i 8, UCAE. D’altra banda, pel que fa a les baixes se’n van registrar 12, de les quals cinc van ser per retorn a la família d’origen; quatre, per retorn a centre; i tres, per canvi de mesura i família.

La borsa de famílies, a desembre de 2017, comptava amb un total de 55 famílies valorades com a idònies, de les quals 48 estaven acollint: 18 acollien en urgència i diagnòstic; 24, en llarga estada; dos en curta estada; i quatre, en acolliment UCAE. A més la borsa de famílies col·laboradores del programa d’acolliment en caps de setmana i vacances s’ha incrementat fins a les 25, de les quals 11 participen en l’acolliment d’un menor.

La formació de futures famílies acollidores també ha estat important, i així durant el 2017 els tècnics de la ICIF Terres de l’Ebre van realitzar un total de tres xerrades informatives grupals i 21 sessions informatives individuals fent un total de 29 famílies informades, de les quals 11 van presentar sol·licitud per fer un acolliment.

Actualment la ICIF Terres de l’Ebre està integrada per un equip pluridisciplinari format per un psicòleg, tres treballadors socials, una pedagoga, una administrativa i un coordinador. Tot i que aquesta entitat és gestionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre el seu àmbit d’actuació correspon a les quatre comarques de l’Ebre. L’horari del servei és de dilluns a divendres de les 8.00 fins les 18.00 hores i guàrdies per mòbil les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.