Vila-seca aprova la pròrroga de la taxa per ocupació de terrenys amb taules i cadires

Amb els vots a favor de les regidores i regidors de tots els grups municipals

Aquest divendres 26 de novembre el ple municipal de l’Ajuntament de Vila-seca ha tornat a realitzar-se, després de molts mesos, de manera presencial. Celebrat al saló de sessions a les 19 hores, ha aprovat amb els vots a favor de les regidores i regidors de tots els grups municipals l’ordenança fiscal núm.2.2.3 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, així com el conveni regulador de delegacions de les facultats en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona.
D’altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat la pròrroga d’un any del contracte amb l’empresa local “Granitos Pérez”, pel servei de neteja d’edificis i dependències de l’Ajuntament, i també per unanimitat la modificació puntual de la relació-catàleg de llocs de treball per a l’any 2021.
Altres acords aprovats per aquest plenari han estat l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla, l’expedient que dóna nom a diferents espais i equipaments municipals i el reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles amb limitació horària als espais públics en superfície (zona blava) i als dos aparcaments soterrats del municipi.