Aprovades les bases per al lloc de treball de gerent/a a l’Ajuntament de Torredembarra

El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOPT

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra del 28 de març de 2018 va aprovar les bases específiques que han de regir la provisió d’un lloc de treball de gerent/a pel sistema de lliure designació. Aquest sistema també comporta la realització d’un procés selectiu per garantir la publicitat i la concurrència i els principis de mèrit i capacitat.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha recordat que la creació d’aquesta figura directiva per a millorar l’organització de l’Ajuntament ha estat una de les accions prioritàries a realitzar en l’actual mandat des del vessant dels recursos humans. En aquest àmbit, ha recordat que ja s’ha dut a terme un estudi sobre la situació organitzativa actual i que en aquests moments s’està elaborant una nova Relació de Llocs de Treball.

Tal com recullen les bases, l’objectiu fonamental del lloc és: impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global. A grans trets, les funcions generals que dur a terme el gerent/a són: planificar i avaluar l’organització de la gestió municipal i dissenyar, revisar i implementar processos de gestió en les àrees que ho requereixin; coordinar la gestió dels recursos humans municipals; planificar, dirigir i avaluar la gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; planificar, dirigir i avaluar la implementació de l’administració electrònica en la gestió municipal, i coordinar les direccions de les regidories de Govern i els serveis, entre d’altres.

A més dels requisits habituals en els processos selectius de personal de l’administració pública, cal estar en possessió de títol universitari de llicenciatura o grau. Els criteris d’avaluació es basaran en els mèrits i les aptituds. Pel que fa als mèrits, es puntuaran un seguit de criteris com ara l’experiència professional a l’administració pública local o en d’altres administracions, així com l’experiència professional en tasques directives en l’àmbit privat, la formació universitària jurídica, econòmica i en administració i direcció d’empreses, postgraus, entre d’altres. Per a valorar les aptituds, els i les aspirants que superin la fase d’acreditació de mèrits hauran d’aportar una memòria explicativa d’un projecte de desenvolupament de les funcions de gerència i també es mantindran entrevistes personal entre els que hagin obtingut millor puntuació en la valoració de la memòria.

El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOPT (publicació pendent).

Les bases específiques es poden consultar aquí.