Carta de l’alcalde de Salou, Pere Granados, a la ciutadania

Benvolguts veïns i veïnes,

Des de l’aparició del COVID-19 (Coronavirus), els hàbits i costums de la nostra vida s’han vist alterats i restringits, i hem hagut d’introduir canvis importants que esdevenen del tot necessaris si volem afrontar, amb garanties d’èxit, tant la contenció del virus, com el risc de contagi.

Des de l’Ajuntament de Salou ens hem posat al capdavant per gestionar adequadament aquesta crisi, perquè entenem que és la nostra responsabilitat i el nostre compromís com a servidors públics, el fet de donar resposta àgil a les exigències i necessitats bàsiques dels nostres veïns/es, d’acord amb allò que exigeix la situació.

Des del mateix moment en què es va decretar l’Estat d’Alarma per part del Govern Central, l’Ajuntament de Salou també va adoptar una sèrie de mesures fiscals; de neteja, desinfecció i salubritat urbana; de tancament d’instal·lacions i equipaments públics municipals, parcs i platges; anul·lant activitats programades; intensificant l’atenció social i creant un cos de voluntariat d’ajuda humanitària per contribuir a combatre aquest estat d’emergència sanitària, i tenir cura de la salut i de les necessitats dels nostres veïns i veïnes, sobretot d’aquells col·lectius més vulnerables i de més risc.

Un repte que ens implica a tots. Col·laborem-hi!
Però aquesta lluita l’hem de fer i l’hem de guanyar plegats; cal que fem front comú davant la crisi amb responsabilitat social, de forma solidària i amb una necessària actitud de respecte i disciplinada cap a les mesures i recomanacions sanitàries; i cap a les ordres i instruccions de confinament i de limitació d’activitats i de mobilitat, per tal de prevenir la propagació del virus.

I, per això, voldria insistir en algunes coses importants d’obligat compliment, si volem contenir el risc de contagi i vèncer el coronavirus: adopteu totes les mesures de seguretat i higiene que demanen les autoritats sanitàries, i quedeu-vos a casa. Sortiu, únicament, en els casos autoritzats i si, a més, és absolutament necessari per causa de força major. Només d’aquesta forma us protegireu vosaltres i protegireu la resta de persones: la vostra família i els vostres veïns i veïnes. És cert que una alteració de la nostra quotidianitat pot
provocar certa incomoditat i sensació d’incertesa, però cal que ens hi adaptem pel bé comú.

Agraïments i encoratjament
En primer lloc, s’escau expressar un ample i especial agraïment, en nom de tots i de totes, al personal sociosanitari i al personal mèdic i, en general, al cos i a la comunitat sanitària per la seva labor abocada, intensa i incansable.

També, l’agraïment més sincer a la Policia Local, a Protecció Civil, als Mossos d’Esquadra, als serveis de neteja municipal d’Urbaser; i a totes aquelles persones que estan treballant a primera línia. A tots els col·laboradors i entitats, Càritas i Eluzai, que amb un admirable esperit de ciutadania i d’humanitat s’han prestat voluntàriament a servir els altres en un moment complicat, atenent les necessitats dels més vulnerables.

A tots aquells departaments de l’Ajuntament que, per la seva naturalesa, han hagut de reforçar el seu servei per atendre millor l’estat d’emergència social i sanitària; i als treballadors i treballadores municipals, que, malgrat les circumstàncies, s’esforcen a prestar els serveis essencials a la societat salouenca.

I als establiments comercials, tant als que us manteniu oberts per abastir de productes de primera necessitat a la població, com als que us heu vist obligats a tancar, havent de suportar un esforç econòmic.

Agrair, també, la col·laboració i la conducta cívica de veïns i veïnes, que amb el seu comportament exemplar, compromesos amb els valors de la convivència, ajuden a fer les coses més fàcils per a tots. I, per finalitzar, el meu ferm encoratjament a qui està en aquests moments passant la malaltia, així com a les persones del seu voltant que les atenten i animen.

Futur
Però malgrat el que estem vivint avui, hem de pensar en el demà, comptant amb la implicació de tothom.

Per tant, preparem ja l’escenari dels propers mesos, tot pensant en aquelles mesures i accions de futur que han d’incidir en pal·liar els efectes i l’impacte d’aquesta crisi. Bàsicament, les seves conseqüències socials i econòmiques, que afectaran el nostre teixit empresarial i la nostra societat.

Salouencs i salouenques, en nom de la Corporació que presideixo, us dono, sincerament, les gràcies, per la vostra imprescindible col·laboració; i us demano responsabilitat, confiança i comprensió, perquè tinc, hem de tenir tots i totes, l’absoluta esperança que la comunitat científica trobarà, ben aviat, aquella solució que ens permetrà, de nou, viure amb normalitat i plenitud.

Ànims, molta força i cuideu-vos. Perquè tot anirà bé.

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

____________________________________________________________

Apreciados vecinos y vecinas,

Desde la aparición del COVID-19 (Coronavirus), los hábitos y costumbres de nuestra vida se han visto alterados y restringidos, y hemos tenido que introducir cambios importantes
que resultan del todo necesarios si queremos afrontar, con garantías de éxito, tanto la contención del virus, como el riesgo de contagio.

Desde el Ayuntamiento de Salou, nos hemos puesto al frente para gestionar esta crisis, porque entendemos que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como
servidores públicos, el hecho de dar respuesta ágil a las exigencias y necesidades básicas de nuestros vecinos/as, de acuerdo con lo que exige la situación.

Desde el mismo momento en que se decretó el Estado de Alarma por parte del Gobierno Central, el Ayuntamiento de Salou también adoptó una serie de medidas fiscales; de limpieza, desinfección y salubridad urbana; de cierre de instalaciones y equipamientos públicos municipales, parques y playas; anulando actividades programadas; intensificando la atención social y creando un cuerpo de voluntarios de apoyo humanitario para ayudar a combatir este estado de emergencia sanitaria, y reforzar el cuidado de la salud y de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo de aquellos colectivos más vulnerables y de mayor riesgo.

Un reto que nos implica a todos. ¡Colaboremos!

Pero esta lucha la tenemos que emprender y la tenemos que ganar juntos; debemos
hacer frente común ante la crisis con responsabilidad social, de forma solidaria y con una necesaria actitud de respeto y disciplinada hacia las medidas y recomendaciones sanitarias; y hacia las órdenes e instrucciones de confinamiento y de limitación de actividades y de movilidad, a fin de prevenir la propagación del virus.

Y, por eso, quisiera insistir en algunas cosas importantes de obligado cumplimiento, si queremos contener el riesgo de contagio y vencer al coronavirus: adoptad todas las medidas de seguridad e higiene que piden las autoridades sanitarias, y quedaos en casa.

Salid, únicamente, en los casos autorizados y si, además, es absolutamente necesario por causa de fuerza mayor.

Solamente de esta forma os protegeréis a vosotros mismos y protegeréis a los demás: a vuestra familia y a vuestros vecinos y vecinas. Es cierto que una alteración de nuestra cotidianidad puede provocar cierta incomodidad y sensación de incertidumbre, pero es necesario que nos adaptemos por el bien común.

Agradecimientos
En primer lugar, en nombre de todos y de todas, procede expresar un amplio y especial agradecimiento al personal sociosanitario y al personal médico, y, en general, al cuerpo y a la comunidad sanitaria por su labor entregada, intensa e incansable.

También, el agradecimiento más sincero a la Policía Local, Protección Civil, Mossos, d’Esquadra, servicios de limpieza municipal de Urbaser; y a todas aquellas personas que están trabajando en primera línea. A todos los colaboradores y entidades, Cáritas y Eluzai,
que con un admirable espíritu de ciudadanía y de humanidad se han prestado voluntariamente a servir a los demás en un momento complicado, atendiendo a las necesidades de los más vulnerables.

A todos aquellos departamentos del Ayuntamiento que por su naturaleza han tenido que reforzar su servicio para mejor atender el estado de emergencia social y sanitaria; y a los trabajadores y trabajadoras municipales, que, a pesar de las circunstancias, se esfuerzan
en prestar los servicios esenciales a la sociedad salouense.

Y a los establecimientos comerciales, tanto a los que os mantenéis abiertos para abastecer de productos de primera necesidad, como a los que os habéis visto obligados a cerrar, teniendo que soportar un esfuerzo económico.

Agradecer, también, la colaboración y la conducta cívica de vecinos y vecinas, que con su comportamiento ejemplar, comprometidos con los valores de la convivencia, ayudan a hacer las cosas más fáciles para todos. Y, para finalizar, mi solidaridad con quienes están en estos momentos pasando la enfermedad, así como a las personas de su entorno que las están atendiendo y animando.

Futuro
Pero a pesar de lo que estamos viviendo hoy, debemos pensar en el mañana, contando con la implicación de todos. Por tanto, preparemos ya el escenario de los próximos meses, pensando en aquellas medidas y acciones de futuro que deben incidir en paliar los efectos y el impacto de esta crisis. Básicamente, sus consecuencias sociales y económicas, que afectarán a nuestro tejido empresarial y a nuestra sociedad.

A todos y a todas, en nombre de la Corporación que presido, os doy, sinceramente, las gracias por vuestra imprescindible colaboración; y os pido responsabilidad, confianza y comprensión, porque tengo, debemos tener todos y todas, la absoluta esperanza de que la comunidad científica encontrará, a no tardar, aquella solución que nos permitirá, de nuevo, vivir con normalidad y plenitud.

Ánimo, mucha fuerza y cuidaos. Porque todo irá bien.

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou