L’Ajuntament de Tarragona es prepara per rependre l’activitat presencialment

Es potenciarà el teletreball i s'instal·laran mesures de protecció a les dependències municipals que ho requereixin

L’Ajuntament de Tarragona està preparant les condicions de treball per quan la plantilla municipal pugui tornar a desenvolupar la seva tasca presencialment als diferents serveis municipals, en el moment que es produeixi el desconfinament. S’estan preparant els vessants logístics i organitzatius. D’una banda, per garantir tant als treballadors de l’Ajuntament com als usuaris dels serveis municipals plenes garanties de seguretat i, de l’altra, perquè l’organització interna compleixi totes les normes sanitàries i de seguretat.

Mitjançant un decret de l’alcalde, s’ha aprovat el projecte de mesures que caldrà adoptar per reprendre l’activitat a l’Ajuntament, el qual recull tots els requisits establerts per les diferents normatives relacionades amb la Covid-19.

En les dependències municipals on sigui necessari s’instal·laran mesures de  protecció col·lectiva, com mampares, i se senyalitzaran els espais comuns per mantenir la distància de dos metres entre persones; s’establiran torns de treball per assegurar la realització de l’activitat i disminuir el risc de contagi i s’adoptaran les mesures higièniques corresponents.

En les zones d’atenció al públic es mantindran les distàncies establertes i els usuaris s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic quan hi accedeixin.

El projecte per reprendre l’activitat a l’Ajuntament especifica que per aconseguir un desconfinament exitós s’ha de partir de diferents mesures com són: el distanciament social, necessari fins que s’arribi a un desconfinament total; identificar casos i contactes i el seu aïllament; reduir la mobilitat i potenciar al màxim possible el teletreball.

El conseller de Recursos Humans, Jordi Fortuny, ha manifestat que “com a norma general la represa de l’activitat es guiarà per minimitzar el risc”. I ha afegit: “La reincorporació a la normalitat d’aquelles activitats que comportin risc d’aglomeració es produirà en darrer lloc i s’evitaran les activitats que impliquin aglomeracions de persones”.

A partir d’aquest document, les diferents àrees de l’Ajuntament planificaran la tornada al lloc de treball de forma detallada i cronològica, potenciant al màxim el teletreball.

El conseller de Recursos Humans, Jordi Fortuny, ha assenyalat que “la reobertura dels serveis municipals de forma presencial serà esgraonada i es comunicarà puntualment segons l’evolució de les fases de desconfinament. Nosaltres treballem perquè quan això sigui possible tot estigui en condicions de seguretat i salubritat, tant per al personal municipal com per als usuaris”.