El Port de Tarragona licita les obres per millorar el paviment dels carrils d’accés de l’Eix Transversal

La gran quantitat de trànsit pesat i la intensitat del trànsit d’altres vehicles, pel vial principal d’entrada i sortida de mercaderia en camió, fan necessària la intervenció

El Port Tarragona és una infraestructura logística clau amb una alta capacitat i ocupació que genera una gran quantitat de trànsit pesat i, per tant, els requeriments sobre el paviment són molt exigents. Des de fa un temps el manteniment dels espais portuaris han estat un dels objectius de millora del port i es treballa per augmentar la durabilitat dels paviments que formen part de tot el recinte portuari.

El paviment de formigó que es troba ubicat entre les casetes de la duana de l’Eix Transversal, kilòmetre zero de l’A-27, presenta inicis de fatiga i el Port vol actualitzar i millorar l’espai més important per on entra i surt tot el trànsit pesat. Per aquest raó, el passat 8 de febrer, Port Tarragona va publicar la licitació per dur a terme millores en el paviment de l’accés situat a l’Eix Transversal. Es tracta d’una intervenció amb un pressupost inicial de 218.071,42 €, iva inclòs, amb un termini d’execució de catorze setmanes.

Una actuació sense afectacions per al trànsit

Una vegada es porti a terme l’adjudicació de les obres, el departament d’Infraestructures del port tarragoní preveu poder iniciar-les durant el mes d’abril o maig d’enguany. Atesa la importància del trànsit diari que passa a través de les casetes de control d’accés és ecessari executar l’obra per fases. L’Eix transversal consta de vuit carrils d’entrada i sortida (un dels carrils ja va ser d’una prova pilot de paviment fa uns en mesos). Cada fase incidirà
en un sol carril; per tant, la millora d’aquest accés permetrà que funcioni amb normalitat generant el mínim de molèsties.

Es preveu que cada fase tindrà una duració de dues setmanes per carril, d’aquí que el període total d’execució sigui les catorze setmanes esmentades anteriorment. Els treballs consistiran en la demolició del paviment existent, l’excavació necessària, refí i compactació del llast artificial ZA32 existent, compactada al 100% del Proctor modificat i l’estès d’una capa de formigó HF-4,5 de 35 cm de gruix convenientment curada i amb els talls de dilatació i tractament de la junta amb una cadència aproximada de 5 per 5 metres.

L’Eix transversal

Les dades acumulades d’entrades i sortides al Port de Tarragona del darrer any 2021, registren un total de 2.175.563 moviments de vehicles, dels quals 1.815.146 han estat moviments d’entrada i sortida per l’Eix Transversal, el 83,5% de total. Això es tradueix en una mitjana diària de 4.973 vehicles diaris per l’Eix. I, si només considerem els dies laborables, la mitjana puja a 6.970 moviment d’entrada i sortida per aquest espai que evita
que el trànsit pesat passi per l’interior de la trama urbana.