SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona

Realitzarà el control de trànsit marítim portuari i la coordinació i actuació en emergències per contaminació marina

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l’Autoritat Portuària de  Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la  prestació de servei general d’ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per  a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per  contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l’Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig  de 2022 subscrit entre SASEMAR i l’organisme públic Ports de l’Estat amb la finalitat  d’homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR  per a la prestació d’aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a  objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general  d’ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de  coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte  ascendeix a 300.000 euros/any segons l’especificat per a ports del Grup II.

 

SASEMAR

La missió de SASEMAR està específicament establerta en l’article 268 del Text Refós de la  Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de  5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de:  salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi  marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i  la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d’aquells complementaris dels  anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també  la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix  la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat:  protegir la vida en la mar.

 

L’Estat disposa d’un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l’àrea de  responsabilitat de salvament espanyola s’estén sobre una superfície marina d’un milió i mig  de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta  superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries.

Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de  salvament dels països veïns.