Salou informa la ciutadania sobre el nou calendari del contribuent pel 2022

El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Salou ha editat el nou calendari fiscal per aquest exercici 2022, amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament, que s’aplicaran al municipi, durant aquest any.

El calendari estableix el període de pagament voluntari per als tributs periòdics, que no requereixen de notificació individual, i que estableixen diversos períodes:

  • L’impost de vehicles de tracció mecànica i la taxa de guals es podrà pagar del 15 de març al 16 de maig.

  • L’impost de béns immobles urbans i rústics i la taxa de recollida de residus, del 15 de juny al 15 de setembre.

  • L’impost d’activitats econòmiques i la taxa de conservació del cementiri podrà satisfer-se del 15 de setembre al 15 de novembre.

– Tributs domiciliats: Pel que fa als càrrecs de rebuts domiciliats, l’impost sobre vehicles i la taxa de guals es passarà el 15 d’abril. L’impost sobre béns immobles i de recollida de residus domicilis/locals, l’1 d’agost. I la taxa del cementiri i l’impost d’activitats econòmiques es passaran el 15 d’octubre. Aquest sistema genera un estalvi del 0,10%.

A banda, hi ha dos altres sistemes especials de pagament:

– Sistema de pagament avançat: Es genera un únic pagament, amb data 5 de febrer; i una regularització, a l’octubre. Genera un estalvi de l’0,20% al contribuent.

– Sistema de pagament fraccionat: Fer front als impostos en 9 mensualitats, de febrer a octubre, que es carrega el dia 5 de cada mes; i que es regularitza amb un darrer rebut, a l’octubre.

Respecte a la taxa del mercat municipal, el primer termini de pagament serà fins al 30 d’abril; i el segon, fins al 30 de setembre. D’altra banda, el primer termini de la taxa del mercadet d’encants, dels dilluns, es farà efectiu el 30 de juny; i el segon termini, el 31 d’agost. Per últim, la taxa de platges, el primer termini de la qual serà el 31 d’agost; i el segon, el 30 de setembre.

Les persones interessades en sumar-se a qualsevol de les diferents opcions de pagament poden tramitar la seva petició presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.