L’Ajuntament de Salou bonifica fins a un 50% de l’ICIO, les obres i instal·lacions que fomentin la sostenibilitat

L’alcalde Pere Granados manifesta que 'anem cap a un model de ciutat sostenible i intel·ligent; i per això les obres en instal·lacions i nous edificis també han d’apostar per la incorporació de tècniques i materials que ens ajudin a desenvolupar una ciutat més humana, més inclusiva, mes sostenible, més eficient i que utilitzi energies netes”

L’Ajuntament de Salou recorda que les construccions, instal·lacions i obres que fomentin la sostenibilitat i l’ús d’energies renovables poden optar a una bonificació de fins a un 50% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Cal dir que l’ICIO equival a un 4% del cost efectiu de l’obra, de manera que es reduiria fins a un 2%.

Aquest descompte s’aplica a les construccions, instal·lacions o obres; a les obres de rehabilitació o arranjament de façana d´edificis que tinguin una antiguitat superior a 25 anys i un deteriorament evident, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals; i a les millores en l’eficiència energètica dels habitatges o locals (d’ús residencial), per les millores en aïllaments, cobertes i façanes verdes, energies renovables i estalvi i reutilització de l’aigua.

Cal recordar que l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la llicència d’obres urbanística i/o règim de comunicació corresponents, s’hagin obtingut o no les llicències esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència i/o règim de comunicació sigui de competència municipal.