Subvencions per arranjar l’interior d’habitatges per a persones grans

La Regidoria d’Acció Social informa que la Generalitat de Catalunya té obert el termini per sol·licitar subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans fins al pròxim 31 de juliol.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una uni¬tat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tin-guin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament, i que compleixin els requisits establerts a les ba¬ses.
La finalitat d’aquesta ajuts és fomentar i ajudar a la rehabilitació d’habitatges del col·lectiu de la gent gran, atesa la necessitat social derivada de l’envelliment de la població i el nou marc jurídic que fomenta el suport a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.
Les persones interessades han de dirigir-se a les oficines del Consell Comarcal del Tarragonès (carrer de les Coques, 3. Tarragona).