S’aprova la regulació de donacions a la Biblioteca i l’Arxiu municipals

L’objectiu és posar ordre a les donacions i establir criteris a l’hora d’acceptar aportacions per part de la ciutadania en general

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el passat Ple ordinari el text íntegre del Reglament regulador de donacions de fons documentals, bibliogràfics i arxivístics a l’Ajuntament d’Altafulla.

 

La proposta sorgeix de la necessitat de crear una normativa per posar ordre a l’elevat volum de peticions que es reben per part de la ciutadania en general, i alhora establir una sèrie de criteris per a la seva acceptació.

 

El text aprovat remarca que “les donacions d’associacions, entitats, institucions i particulars constitueixen una important aportació al patrimoni bibliogràfic d’Altafulla. Qualsevol ciutadà o entitat pot oferir a la Biblioteca Municipal d’Altafulla la donació de documents, entenent com a tal a tota expressió del llenguatge natural o convencional i qualsevol altra expressió gràfica, sonora o en imatge, recollides en suport llibre i en suport audiovisual o sonor”.

 

El redactat també fa esment que “per a l’avaluació del fons de la donació se seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i el seu valor patrimonial”, al mateix temps que recorda que “l’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida.

 

A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment que s’estableixi. En el cas que una part dels documents no siguin d’interès per la Biblioteca, el donant podrà retirar-los, o bé la mateixa biblioteca s’encarregarà de la seva expurgació, previ consentiment del donant”.

 

La regidora de Cultura, Gemma Maymó, ha remarcat que “no s’acceptaran les donacions lliurades a l’entrada de la biblioteca o a la bústia de retorn”, i que, per a procedir a formalitzar una donació “la persona haurà de signar sempre un formulari en què s’especifiquen les condicions del donatiu”.