OPINIÓ | Pressupost El Catllar 2019, quin descontrol!

Article d'Antonio López López, cap de Grup Municipal del PSC del Catllar

Només amb el primer cop d’ull al pressupost que presentava l’equip de Govern a la sessió plenària per a la seva aprovació, un quedava sorprès i parat en veure una sèrie d’errades importants ja a les primeres de canvi i hom podia pensar que ho pitjor estava per veure…

Fer esment primer que a diferència amb l’anterior alcalde, el Sr. Joan Díaz (ERC), l’alcalde actual Sr. Morlà (actualment cap de llista d’UNICAT i futur alcaldable d’ERC) no ens ha ofert mai al Partit Socialista de Catalunya el poder participar en l’elaboració del pressupost del municipi ni a escoltar cap de les nostres aportacions, ni enguany ni l’any passat.

Anem a veure… L’any 2018 es van aprovar, amb el vot en contra del nostre grup, uns pressupostos de 3.931.874 € i al final de l’exercici resulta que l’equip de govern del municipi s’ha gastat 5.406.403 € !!

Estem parlant d’un cost superior al cost pressupostat de 1.474.529 €, gairebé un milió i mig d’euros de més. No s’han gastat el 100% del pressupost, s’han gastat el 137,5% !

Això ens demostra que aquest equip de Govern de números pocs, i ben justets, que fan pressupostos sense cap tipus de previsió i sense saber que faran al llarg de l’exercici i van gastant segons els sembla. No compleixen amb el pressupostat en cap de les partides existents, en cap i així porten gastats més de dos milions d’euros de romanent que es van trobar a l’ajuntament quan van accedir al govern. No podem oblidar com hi van accedir, amb una moció de censura de quatre partits contra el legítim guanyar de les eleccions municipals 2015, el PSC.

Això pel que fa a l’any 2018, i ja ens podem esgarrifar esperant el pressupost d’enguany, un pressupost restrictiu i no realista. Analitzem-ho per partides:

1. Capítol d’Ingressos. IBI Rústic, preveuen passar de 8.000 € a 12.000 €, 4.000 € de més, un 50% més del que hi havia i ens preguntem… si les ordenances fiscals no s’han modificat i donat que el municipi no ha incrementat el seu terme municipal, d’on surten aquests ingressos de més?

IBI Urbà, preveuen ingressar la mateixa quantitat que el 2018, això significa que no hi ha cap previsió de noves construccions d’habitatges al municipi al llarg d’aquest any 2019?, dada que es contradiu amb els seus propis números donat que segons el pressupost, l’ICIO ( impost de construccions i obres) passa de 45.000 € a 60.000 €, 15.000 € més.

A la taxa de serveis mediambientals, preveuen un ingrés de 3.000 € més, suposem que dels nous habitatges que diuen que no faran segons l’IBI Urbà, però tot i així seguim recaptant molt menys que el cost que té aquest servei, incomplint així la normativa que ens diu que els serveis prestats per un ajuntament s’han de cobrir amb la seva corresponent taxa, i no parlem d’uns centenars d’euros, si no de més de 172.000 € de diferència entre el que es recapta i el cost del servei.

La previsió de les vendes d’entrades del Centre d’Interpretació dels Castells dels Baix Gaia, és que baixin en 1.000 € respecte al tancament del 2018, per tant ens estan dient que tenen previst que vinguin menys turistes al nostre municipi durant aquest any 2019? Curiós sistema de promoció econòmica del municipi.

En les partides d’ocupació de sòl i subsòl de diferents companyies: mòbils, telefonia fixa, electricitat, etc. mantenen la previsió d’ingressos, però ens estranya que a la del gas aquesta previsió baixi 4.000 €. Recordem que aquests pagaments estan relacionats amb els consums que fem els veïns amb aquestes companyies que operen al municipi i per tant, ens preguntem si és que l’actual equip de govern té formació en meteorologia del futur i saben de la previsió que faci menys fred i es gasti menys gas aquest 2019.

Ens preguntem també com pot ser que el cost de les classes de gimnàstica per a la gent gran sigui de 6.000 € i els ingressos previstos de tan sols 1.000 €. En aquesta partida passa igual que amb la de taxa de serveis mediambientals, no compleixen la normativa.

Tampoc entenem que hi hagi partides que són transferències que realitza la Generalitat de Catalunya per a joventut, despesa ordinària i fons de cooperació supramunicipal, que en anys anteriors s’hagin ingressat uns 52.000 € i per aquest any 2019 no estigui previst cap ingrés.

I ja podem destacar que on millor es veu que aquests pressupostos de previsió d’ingressos no estan ben fets i són una contínua improvisació, és en la partida que parla de la concessió del restaurant Torre d’En Guiu, on preveuen uns ingressos de 10.000 € com l’any passat quan tot just fa uns dies ha sortit publicada al BOP la nova licitació d’aquest espai per 6.000 €.

2. Capítol de despeses. No ens deixen de sorprendre moltes coses, anem a pams.

Capítol 1. Personal, aquí hem passat dels 779.200 € de despesa en personal en l’època de mandat del nostre equip de govern a 1.432.407 € en el mandat actual. Han augmentat durant el seu mandat aquest capítol en 653.200 €, pràcticament el doble, una partida que ja queda fixa i afectarà, en negatiu, pressupostos vinents de futurs equips de govern.

El capítol 6 ha passat d’un pressupost en el 2018 de 574.545 €, a 1.985.143 €, és a dir, el desviament pressupostari en aquest capítol és de 1.410.598 € i veiem que per a aquest any 2019 només preveuen 183.500 €.

Què faran doncs? Com poden preveure tan poc al 2019, només un 10% respecte el que s’han gastat l’any passat. Seguiran tirant de romanent i fent projectes sobre la marxa? On estan les partides per al famós Institut que tant publiciten i han venut a la ciutadania com si ja fos una cosa feta i tancada? On està la partida per al pavelló d’esports que van prometent a les entitats? Doncs els dos al mateix lloc, per ser exactes, en cap lloc. Només en la seva imaginació i venent falses esperances als catllarencs i catllarenques.

Han posat 50.000 € per a una senyalització a les entrades del poble, ens agradaria saber si es basen en un projecte existent o si es tracta d’una estimació, que si és el cas sembla exagerada.

I ja per anar acabant, la museïtzació de l’Ermita de Sant Ramon pressupostada en 21.000 €, esperem que aquest any si, sigui ja el definitiu i s’executi després de diversos anys prometent i no executant la partida.

4.000 € en mobiliari de l’Hotel d’Entitats, on està aquest Hotel?, els recordem que en el pressupost de 2018 ja van destinar una partida de 6.000 € per aquesta mateixa finalitat. 10.000€ ja en mobiliari per un hotel d’entitats que no se sap ni on és.

En el capítol de consum elèctric, la il·luminació pública del poble, carrers, etc. no entenem que es puguin destinar més diners ara al 2019 que al 2018, pràcticament el doble, considerant que aquest passat any s’han fet inversions de millores en tecnologia LED, amb el consegüent estalvi energètic i de potència contractada i això deixa sense sentit el pressupost actual.

Unes millores, per cert, que hem de recordar portàvem nosaltres en el pressupost presentat l’any 2016 i que l’actual equip de govern va votar en contra. Dos anys d’estalvi perduts!

Unes partides que també ens han sobtat força són les de propaganda i publicitat, i ho comentem per que en el seu dia l’actual equip de govern ens va criticar força a nosaltres per aquest motiu i ara veiem com ells destinen 23.500 €, bastant més que nosaltres per la mateixa comesa en el seu moment.

I com a temes menors, però també importants: La partida d’expedició de targetes de l’EMT es baixa de 3.200 € a 2.000 €, deuen preveure que aquest 2019 hi hagin menys jubilats del nostre municipi que les sol·licitin.

La partida d’energia elèctrica dobla el pressupost respecte al 2018, la d’aigua triplica, igual que la de productes de neteja i la dels anuncis oficials.

A l’agrupació de Dones se’ls dóna una subvenció de 1.500 €, quan se’ls va prometre augmentar-la, tenint en compte la seva contribució a la confecció dels vestits dels Nanos i els vestits dels Reis Mags.

I segurament podríem estar molt més temps analitzant aquests pressupostos i dir molt més al respecte, però creiem que amb aquestes dades explicades ja queda ben clar el mal fer, la desgana i el desconeixement amb la forma de treballar correctament de l’actual equip de govern. Com deia un antic eslògan de la Generalitat, “ la feina mal feta, no té futur… “ i per aquest motiu el vot del Grup Municipal Socialista a aquests pressupostos ha estat NO.

Antonio López López, cap de Grup Municipal del PSC del Catllar