El Port adquireix un camió de bombers per reforçar la prevenció i control d’emergències

Es tracta d’un vehicle equipat per dur a terme tasques de salvament, rescat i ajuts tècnics

Port de Tarragona

El passat 5 de novembre, mitjançant la plataforma de Contractació Pública, el Port  de Tarragona va publicar l’anunci de formalització del contracte per a l’adquisició  d’un vehicle carrossat com a furgó pesat de salvaments diversos. Aquesta compra  es un pas més en la posada en pràctica dels acords signats en el marc del conveni  de l’agost del 2019, entre l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i el Departament  d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 

El vehicle objecte de licitació està expressament dissenyat per tal de dur a terme  les tasques pròpies de salvament, rescat i ajuts tècnics per augmentar l’eficiència  en les funcions pròpies relacionades amb la prevenció i el control d’emergències. Entre un total de 3 empreses que es van presentar durant el període de presentació  de sol·licituds, ha estat FLOMEYCA, SA. la que finalment ha guanyat el concurs  amb un pressupost total de 419.900 euros, sense impostos, i amb un període de  lliurament del furgó de fins a 8 mesos. 

 

La compra d’aquest furgó pesat és un dels punts establerts al conveni de  col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’APT, un conveni  que funciona com a eina efectiva per a la coordinació i gestió de les emergències  que permet incrementar l’eficàcia de la prevenció i la resposta coordinada i eficient  en situacions de crisi. 

 

El conveni del Port amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i  Salvaments té una vigència de 4 anys i preveu una inversió en equipament de fins  a 150.000€ cada any i de fins a 50.000€ anuals per a formació per tal de millorar  l’eficiència en la prevenció i control d’emergències per part dels Bombers de la  Generalitat de Catalunya, entre altres serveis de seguretat i protecció.

 

Durant l’agost de 2019, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a la  prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments al Port de  Tarragona. 

 

El conveni augmenta i millora el nivell de seguretat al Port de Tarragona i dóna  resposta a la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a  terme dins de la zona de servei marítim-terrestre del Port. Amb aquest acord,  s’adquireix el compromís i se protocolaritza la intervenció dels Bombers de la  Generalitat amb sortida immediata des dels parcs més propers en cas de qualsevol  tipus de salvament i rescat de persones, en zona terra o en vaixell, i en accidents  de trànsit amb persones atrapades.  

 

Els Bombers també actuaran com a reforç dels bombers del Parc Químic per  desenvolupar funcions d’extinció d’incendis, intervencions en matèries perilloses i  actuar en cas d’activació del Pla d’Autoprotecció del Port i altres Plans de Protecció  Civil o d’àmbit superior que afectin la zona portuària.  

 

Finalment, i de forma planificada, l’APT i Bombers col·laboren en la realització  d’estudis i en l’assessorament de les instal·lacions i els sistemes per a la protecció  d’incendis; col·laboraran en la investigació i l’anàlisi dels sinistres que s’hi  produeixin i participaran en la realització de simulacres generals realitzats per l’APT.  Els Bombers de la Generalitat també participaran en les campanyes generals de  sensibilització adreçades a la comunitat portuària, relacionades amb la prevenció i  l’extinció d’incendis i riscos específics de les instal·lacions o de qualsevol altre  aspecte que pugui ser considerat d’interès. 

 

La col·laboració entre el Port de Tarragona i Bombers de la Generalitat de  Catalunya que ja ha mostrat una molt bona coordinació en la gestió de les  emergències. El conveni dóna continuïtat a la col·laboració que ambdues parts han  estat realitzant els darrers anys. 

 

La seguretat a les instal·lacions del Port de Tarragona és un compromís fonamental  per al desenvolupament de l’activitat portuària. El Pla d’Autoprotecció del Port,  conjuntament amb la resta de plans d’emergència existents a l’àmbit  portuari, defineixen, dimensionen i doten dels mitjans necessaris les diferents fases  i actuacions que l’organització ha de posar en marxa per fer front als esdeveniments  que puguin suposar una situació de risc sobre la vida, el medi ambient i/o la  propietat.