Dissabte, 13 d'abril de 2024
És notícia

BASF sustenta un dividend estable de 3,40 euros per acció al 2023

Avatar photo
S’espera un EBITDA abans d’extraordinaris entre 8.000 i 8.600 milions d’euros
BASF flags at the Ludwigshafen site

En un entorn de mercat marcat per la incertesa econòmica, el Grup BASF va registrar unes vendes de 68.900 milions d’euros a l’exercici 2023, en comparació dels 87.300 milions de l’exercici anterior. Aquesta evolució de les vendes es va deure principalment a uns preus i volums considerablement més baixos. En particular, el descens dels preus de les primeres matèries va provocar una baixada dels preus en gairebé tots els segments. Els volums de vendes van caure en tots els segments com a conseqüència de la feble demanda de moltes indústries demandants.

Tot i això, BASF va demostrar la seva fortalesa econòmica amb un cash flow operatiu que va augmentar el 5,2% interanual fins a assolir els 8.100 milions d’euros. L’empresa ja havia donat a conèixer les xifres preliminars per a tot l’any 2023 el 19 de gener del 2024. Martin Brudermüller, president de la Junta Directiva de BASF, i Dirk Elvermann, director financer, han presentat detalladament el desenvolupament del negoci per al 2023 i han anunciat un nou programa de reducció de costos per al centre de producció de Ludwigshafen (Alemanya) amb un estalvi anual addicional de 1.000 milions. Això se suma al programa existent d’estalvi de costos a les unitats no productives, centrat a Europa, ia l’adaptació de les estructures de producció a Ludwigshafen.

Evolució dels beneficis del Grup BASF el 2023

L’EBIT abans d’extraordinaris per a l’exercici 2023 va pujar a 3.800 milions d’euros; un descens de 3.100 milions d’euros en comparació amb la xifra de l’exercici anterior que es va deure principalment a una contribució als beneficis considerablement menor dels segments de Química i Materials. L’EBIT abans d’extraordinaris també va disminuir al segment de Productes Químics, degut principalment a marges i volums reduïts, així com a la menor contribució de les participacions comptabilitzades pel mètode de posada en equivalència. 

Els beneficis van disminuir al segment de Materials, en gran part com a resultat de la reducció dels marges de la poliamida i l’amoníac. L’EBIT abans d’extraordinaris dels segments de Nutrició i Cura i Solucions Industrials es va situar considerablement per sota de la xifra de l’any anterior, principalment com a resultat de volums i marges més baixos. Per contra, el segment de Solucions Agrícoles va augmentar fortament l’EBIT abans d’extraordinaris com a resultat dels augments de preus i la recepció d’un pagament únic. 

El lleuger creixement dels beneficis en el segment de Tecnologies de Superfície va ser atribuïble al considerable augment de l’EBIT abans d’extraordinaris a la divisió de Coatings, pels increments de preus i volums, que van compensar amb escreix l’important descens dels beneficis de la divisió de Catalitzadors. L’EBIT abans d’extraordinaris atribuïble a Altres va millorar considerablement, principalment com a resultat dels ingressos més grans procedents d’altres negocis i dels costos d’investigació més baixos.

BASF va registrar un EBIT de 2.200 milions d’euros el 2023; el fort descens en comparació de l’any anterior es va deure principalment a partides extraordinàries per un import de -1.600 milions d’euros. Les despeses extraordinàries es deuen, en particular, a desvaloracions per un import total d’aproximadament 1.100 milions d’euros. Aquests comprenien desvaloracions de propietats, plantes i equips als segments de Tecnologies de Superfície i Solucions Agrícoles, i d’actius tangibles i intangibles al segment de Materials.

L’EBITDA abans d’extraordinaris el 2023 va ser de 7.700 milions d’euros, 3.100 milions d’euros per sota de la xifra del 2022. L’EBITDA va disminuir en 3.600 milions d’euros fins a 7.200 milions d’euros. Els ingressos nets van augmentar en 852 milions d’euros fins a 225 milions d’euros, en comparació dels -627 milions d’euros el 2022.

Cash flow del Grup BASF el 2023 i indicadors financers clau el 31 de desembre del 2023

El flux de caixa operatiu va pujar a 8.100 milions d’euros per a tot l’any 2023, en comparació dels 7.700 milions d’euros de l’any anterior. Aquesta millora va ser deguda principalment a l’entrada d’efectiu procedent del capital de treball net. Només la reducció d’existències el 2023 va alliberar una liquiditat per un valor de 1.900 milions d’euros. El cash flow lliure, que queda després de deduir els pagaments realitzats per propietats, plantes i equips i actius intangibles dels cash flows operatius, va pujar a 2.700 milions d’euros el 2023, davant els 3.300 milions d’euros de l’any anterior.

El deute net de 16.600 milions d’euros el 31 de desembre del 2023 estava gairebé al mateix nivell que la xifra de 16.300 milions d’euros al final de l’any anterior. L’índex de capital del 47,3% a finals del 2023 gairebé iguala la xifra del 48,4% al 31 de desembre del 2022. “El sòlid índex de capital i el ferm exercici de l’efectiu són prova de la fortalesa financera contínua de BASF, fins i tot en temps difícils”, va afirmar Elvermann.

Dividend proposat de 3,40 euros per acció

Es proposarà a la Junta Anual d’Accionistes un dividend de 3,40 euros per acció, igual que l’any anterior, cosa que representa un pagament de 3.000 milions d’euros als accionistes de BASF SE. Amb aquest dividend proposat, l’acció de BASF ofereix una alta rendibilitat per dividend del 7,0% basada en el preu de l’acció a final d’any per al 2023. BASF forma part de l’índex d’accions DivDAX, que conté les 15 empreses més grans rendibilitat per dividend del DAX 40.

Els beneficis del centre de producció de Ludwigshafen es debiliten encara més el 2023

El 2023, en un entorn de mercat extremadament difícil i amb una baixa demanda, l’EBIT abans extraordinaris va disminuir en percentatges de dos dígits a totes les regions. “En termes absoluts, però, els nostres equips van aportar una contribució positiva als beneficis a tots els països significatius, amb l’excepció d’Alemanya”, explica Brudermüller. Els resultats a Alemanya es van ressentir a causa d’uns guanys substancialment negatius al major centre de producció de BASF a Ludwigshafen. Hi ha dues raons principals per fer-ho: l’entorn temporal de baixa demanda està afectant el desenvolupament del volum tant en el negoci ascendent com en el descendent, i l’augment dels costos de producció, a causa de la pujada estructural dels preus de l’energia llastra predominantment als negocis upstream.

Brudermüller: “D’una banda, aquesta situació demostra l’alta competitivitat i la bona salut del Grup BASF en condicions difícils a nivell mundial. D’altra banda, els resultats negatius de la nostra planta de Ludwigshafen mostren la necessitat urgent d’adoptar aquí noves mesures decisives per a millorar la nostra competitivitat.”

Programa d’estalvi de costos ja iniciat el 2022

L’octubre del 2022, BASF va ser una de les primeres empreses químiques a iniciar un important programa d’estalvi de costos. El febrer del 2023, l’empresa va posar en marxa un conjunt de mesures concretes per estalviar costos a les àrees no productives d’Europa i adaptar les estructures de producció a la planta de Ludwigshafen. Com es va confirmar a l’informe del tercer trimestre del 2023 de BASF, s’espera que l’estalvi total anual de costos derivat de totes les mesures anunciades anteriorment arribi als 1.100 milions d’euros a finals del 2026. A finals del 2023 ja s’havia assolit un ritme anual de reducció de costos d’uns 600 milions d’euros. Les mesures anunciades l’octubre del 2022 i el febrer del 2023 aconseguiran 500 milions d’euros anuals més d’estalvi de costos per a finals del 2026.

Mesures addicionals necessàries al centre de Ludwigshafen

Amb un programa addicional d’estalvi, està previst reduir els costos a Ludwigshafen en 1.000 milions d’euros anuals més fins a finals del 2026. El programa generarà estalvis de costos tant a les àrees de producció com a les de no producció. Els costos fixos es reduiran impulsant l’eficiència a les estructures de l’empresa i adaptant les capacitats de producció a les necessitats del mercat. A més, l’empresa vol retallar significativament els costos variables redissenyant els processos. Brudermüller: “per tant, el programa també comportarà, malauradament, noves retallades de plantilla”. Actualment se n’estan elaborant els detalls. Els representants dels treballadors participaran estretament en aquest procés de cara al futur.

A més de les necessàries reduccions de costos, BASF farà tot el possible per augmentar de nou de manera significativa les taxes d’utilització dels seus actius competitius a Ludwigshafen. Per generar beneficis sòlids aquí, lempresa necessita marges de contribució addicionals a partir dels nivells normals dutilització de les plantes. Al centre Ludwigshafen, les plantes upstream dels segments de Química i Materials, en particular, operen actualment amb taxes dutilització considerablement per sota dels nivells normals.

Paral·lelament a aquest programa a curt termini anunciat avui, la Junta Directiva actualitzarà el posicionament a més llarg termini del centre de Ludwigshafen, que presentarà el segon semestre del 2024. Reflectirà tant el marc normatiu com les noves realitats del mercat a Europa i Alemanya.

Brudermüller: “L’equip de la Junta Directiva seguirà fermament compromès amb el centre de Ludwigshafen. Volem convertir Ludwigshafen al centre líder de producció química de baixes emissions de CO 2 amb una alta rendibilitat i sostenibilitat. Centrarem Ludwigshafen en el proveïment del mercat europeu per a seguir sent el soci preferit dels nostres clients.Per aconseguir-ho, és essencial que apliquem el programa de forma coherent i el més ràpidament possible.Al mateix temps, estem impulsant sistemàticament el nostre negoci en aquelles regions del món que creixen de forma més dinàmica i ofereixen condicions atractives per a les inversions”.

Perspectives del Grup BASF per al 2024

BASF espera que la debilitat de l’impuls econòmic mundial del 2023 continuï el 2024. S’espera que el creixement econòmic mundial s’acceleri una mica més avançat l’any, per la qual cosa BASF preveu que l’economia mundial creixi en conjunt un 2,3% el 2024 ( 2023: +2,6%). A Europa, els preus comparativament alts de l’energia i les condicions marc favorables per a la creació de valor industrial continuen frenant el desenvolupament econòmic.

BASF també parteix de la base que la producció industrial mundial creixerà probablement un 2,2% en conjunt (2023: +1,4%). S’espera que la producció química mundial creixi més ràpidament el 2024, un 2,7% (2023: +1,7%). Això es veurà impulsat principalment pel creixement previst a la indústria química xinesa. La planificació de BASF parteix d’un preu mitjà del petroli de 80 dòlars per al barril de Brent i un canvi de 1,10 dòlars per euro.

S’espera que l’EBITDA del Grup BASF augmenti abans d’extraordinaris fins a situar-se entre 8.000 i 8.600 milions d’euros el 2024 (2023: 7.700 milions d’euros). BASF preveu que el flux de caixa lliure del Grup se situï entre 100 i 600 milions d’euros (2023: 2.700 milions d’euros). Això es basa en els cash flows esperats de les activitats operatives entre 6.600 i 7.100 milions d’euros, menys els pagaments esperats per immobilitzat material i immaterial per valor de 6.500 milions d’euros. L’elevada sortida de caixa relacionada amb les inversions es deu principalment a les inversions al nou centre de producció Verbund a la Xina, que assoliran el seu màxim absolut el 2024 i baixarà els anys següents.

S’espera que les emissions de CO2 se situïn entre 16,7 i 17,7 milions de tones mètriques el 2024 (2023: 16,9 milions). En comparació de l’exercici anterior, l’empresa preveu emissions addicionals derivades de l’augment dels volums de producció a causa de l’increment de la demanda. BASF contrarestarà aquest augment amb mesures específiques per reduir les emissions, com l’augment de l’eficiència energètica i l’optimització dels processos, així com la continuació del canvi a electricitat procedent d’energies renovables.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

Mor una menor i tres ferits greus en l’accident d’un tot terreny

Notícia següent

Detenen una dona i un home per robar en 5 pisos de Barcelona

Notícies relacionades