Sant Sadurní podrà fixar el preu màxim en el lloguer dels habitatges

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha reconegut la condició del municipi com una de les àrees amb mercat d'habitatge tens

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aprovat la inclusió de diversos municipis, entre els quals s’hi troba Sant Sadurní d’Anoia, com a àreea amb mercat d’habitatge tens.

L’organisme de la Generalitat de Catalunya reconeix així la situació complexa i de risc que viu  Sant Sadurní en aquest àmbit des de fa uns anys, pel que fa a l’oferta d’habitatges de lloguer a preu asequible, i permetrà aplicar a partir d’ara l’índex de referència en els preus del lloguer.

La llei 11/2020 té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accés a tota la població.

S’aplica sobre els lloguers d’habitatges destinats a residència permanent en aquells municipis declarats amb mercat tens. S’exceptuen aquells contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, contractes de lloguer anteriors a l’1 de gener de 1995, o bé tinguin un règim específic – habitatge de protecció oficial, assistencial, lloguer social… – .

Què és una àrea de mercat d’habitatge tens

Són aquells municipis o zones en què es produeixen alguna d’aquestes situacions:

   • Creixement sostingut del preu de lloguer molt per sobre de la mitjana de Catalunya
• Suposa una càrrega en el pressupost familiar o personal superior al 30 % dels ingressos habituals de les llars
• Supera el 30 % de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys
• En els darrers 5 anys, creixement interanual acumulat d’almenys 3 punts per sobre l’IPC català

Què és l’índex de referència de preus de lloguers

És un indicador de consulta pública que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides.

Aquest índex el determina i difon el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i es calcula sobre la base de les dades de l’habitatge, que cal introduir en un formulari.

Els contractes de lloguer que se signin en àrees amb mercat d’habitatge tens, com Sant Sadurní, a partir d’ara, no podran superar cap d’aquests dos límits:

El preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues
El lloguer anterior actualitzat d’acord amb l’índex de competitivitat, si l’habitatge ha estat arrendat en els darrers cinc anys. Aquest criteri no s’aplicarà en casos que hi hagi una relació de parentiu i el preu de lloguer sigui més baix, o si el contracte afectava a un habitatge subjecte a un régim especial.

La llei no afecta a habitatges de nova edificació o que hagin afrontat un procés de gran rehabilitació, fins passats els 3 anys des de l’entrada en vigor de la llei, és a dir, fins al 22 de setembre de 2023.