El Consell Comarcal redueix a 12 dies el pagament a proveïdors

Aquesta important davallada en el termini de pagament als proveïdors es deu principalment a una major freqüència de les transferències de les administracions aportants de recursos i una actualització del pla de tresoreria

El termini del pagament a proveïdors de les administracions públiques ha estat en els darrers anys un greu problema de tresoreria. El Consell Comarcal del Baix Penedès, durant el 2016 va arribar a assolir els 98 dies de pagament, i durant aquest exercici, el primer trimestre va ser de 60 dies, el segon de 33 dies i aquest tercer s’ha situat en 12,55 dies, per tant, molt per sota del que s’estableix normativament, donant conseqüentment també compliment a la normativa sobre la morositat.
Aquesta important davallada en el termini de pagament als proveïdors es deu principalment a una major freqüència de les transferències de les administracions aportants de recursos i una actualització del pla de tresoreria.
El Consell Comarcal del Baix Penedès es finança majoritàriament amb recursos finalistes que són atorgats per part d’altres administracions, principalment la catalana i provincial, a través de subvencions que vénen determinades pels serveis gestionats en règim de delegació de competències mitjançant convenis o contractes programa. El fet de no disposar de recursos lliures per a polítiques d’actuació pròpies genera una limitació pressupostària de distribució de la despesa així com també possibles tensions de tresoreria a l’estar totalment condicionat a un finançament extern.
Així doncs, la dependència i regularitat de les transferències de l’administració autonòmica i provincial pot condicionar notablement el pagament dels creditors d’aquests ens i legalment s’estableix que el període mig de pagament (PMP) ha de ser de 30 dies des de l’aprovació de la factura.