La UdL, en un projecte europeu per millorar la docència en anglès

Liderat per Copenhaguen, està finançat amb 350.000 euros

 Garantir la qualitat de l’ensenyament de contingut en anglès a les universitats europees, tot donant resposta a les necessitats reals del professorat que fa classes en aquest idioma, és l’objectiu del projecte ‘Transnacional Alignment of English Competences for University Lecturers-TAEC’ (Alineament de les competències en anglès per a professorat universitari), liderat per la Universitat de Copenhaguen i on la Universitat de Lleida (UdL) hi té un paper rellevant. El projecte, on hi participen també les universitats de Maastricht (Països Baixos), Torí (Itàlia) i Rijeka (Croàcia), formarà els docents perquè assoleixin el nivell més alt en aquesta llengua i unificarà un examen de certificació – desenvolupat a nivell local per la Universitat de Copenhaguen – que serà reconegut en totes aquestes universitats. Tindrà una durada de dos anys i un finançament total de 350.000 euros del programa Erasmus +.
El TAEC generarà tres productes: un marc comú sobre l’ús de l’anglès com a llengua vehicular a les universitats europees, un informe tècnic sobre l’estandardització d’eines de certificació de nivells i un manual adreçat al professorat que fa classes en anglès.

En aquest sentit, l’equip de la UdL, coordinat per Xavier Martin-Rubió i integrat per Montse Irún, Maricel Oró i Irati Diert, serà l’encarregat de liderar l’elaboració del manual. El ‘handbook’ inclourà aspectes lingüístics (lèxic, pronúncia, etc.), pedagògics (gestió de l’aula, didàctica, recursos) i de comunicació intercultural.

Segons explica el professor del Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL, Xavier Martin-Rubió, actualment, les universitats europees es troben en fases diferents d’implementació de l’ensenyament de contingut en anglès, per la qual cosa pateixen efectes diferents.

”Per aquesta raó, volem reconèixer els factors locals i globals que influencien en la implantació de l’anglès com a llengua vehicular, incloent-hi la identificació de les necessitats lingüístiques del professorat a les diferents universitats i l’alineament d’una prova concreta per mesurar el nivell dels docents al Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües”. Ambdues coses permetran establir programes de formació i ajuda més adients a les necessitats reals del professorat, afegeix.